Gündoðdu: 'Hizmet Hareketi'ne yönelik gönül kýrýcý sözleri kýnýyoruz'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Demokratik Sol Parti (DSP) Antalya Büyükþehir Belediye baþkaný adayý Mücahit Gündoðdu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Hizmet Hareketi'ne yönelik gönül kýrýcý sözleri kýnadýklarýný söyledi. Mücahit Gündoðdu, 30 Mart mahalli seçimler kapsamýnda Antalya'nýn Gündoðmuþ ilçesi köylerinde seçim çalýþmasýný sürdürüyor. 34 gün sonra yapýlacak olan mahalli seçimlerin Türkiye'nin 'hukukun üstünlüðünü' belirleyecek kader seçimi olacaðýný belirten Gündoðdu, Baþbakan Erdoðan'ýn seçim mitinglerinde Hizmet Hareketi'ni seçim malzemesi yapmasýný siyasi etik olarak yanlýþ ve yaralayacý bulduklarýný kaydetti. Gündoðdu, Türkçe Olimpiyatlarý'nda dünyanýn dört bir yanýnda okuyan ve Türkçe þarkýlar söyleyen öðrenci ve yetiþtiren öðretmenleri yerlere ve göðlere sýðdýramayarak alkýþlayanlarýn bugün 'örgüt, paralel devlet, in, haþhaþi, paralel yapý, yalancý peygamber ve alim müsveddesi' demesinin siyasette ikiyüzlülüðünün göstermesi olduðunu söyledi. Ýktidarýn paralel yapý söylemlerinin siyasette kabak tadý verdiðini belirten Gündoðdu, bu tür karalama, aþaðýlayýcý ve itibarsýzlaþtýrma söylemlerinin politika yapmada ömrünü tamamladýðýný kaydetti. Kendisinin iyi derece Almanca ve Ýngilizce bildiðini ve Avrupalý meslektaþlarýyla görüþmelerinde Türkiye'de 17 Aralýk sonrasý yaþanan antidemokratik olaylarý anlatma- da zorluk çektiðini anlatan Gündoðdu, "Hiç bir somut bilgi ve belde olmadan hiç kimse masum insanlarý çete, örgüt, paralel yapý ve haþhaþi diyerek karalama yapamaz. Bütün bu olaylar 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonunu örtbas etmeye ve dikkatleri baþka yöne çekmeye yönelik söylemler. Ýktidar 'vurun abalýya' diyerek çirkin söylemlerle Hizmet Hareketi'ni ötekileþtirme ve itibarsýzlaþtýrmak istiyor. Dünyanýn bir çok ülkesinde kürsüsü bulunan bir din adamýna aðýza alýnmayacak hakaret ediliyor. Bunlar toplumu ötekileþtirmeye ve ayrýþtýrmaya yönelik söylemler anayasal suçtur. Ýktidar, yerel seçimler öncesi bu dili bilinçli tercih etti. Rüþvet ve yolsuzluk olayýný paralel yapý masallarýyla örtmeye çalýþýyor. 30 Mart mahalli seçimler sonrasý paralel yapý masallarý sona erecektir. Hizmet Hareketi'ne yönelik her türlü kýrýcý ve aðza alýnmayan sözü kýnýyoruz. Anadolu insaný Hizmet Hareketi insanlarýný çok iyi tanýyor. Altýn her zaman her yerde altýndýr. Deðerinden bir þey kaybetmez. Kötü söz sahibine aittir" diye konuþtu. KAÞ KINIK'A HAVALÝMANI

YAPIMINI DESTEKLÝYORUZ Geçmiþ dönemde Kaþ'ýn Kýnýk beldesine merhum ulaþtýrma bakaný Cengiz Tuncer'in stol tipi hava limaný projesini desteklediklerini belirten Gündoðdu, Antalya Gazipaþa ile Kaþ'ýn Kýnýk beldesi kýyý uzunluðunun 641 kilometre olduðunu ve halihazýrda Kuveyt devletinden büyük olduðunu söyledi. Antalya'ya havalimaný ile gelen bir turistin Kaþ'a araçla ulaþýmýnýn 4, otobüsle 5 saat sürdüðünü belirten Gündoðdu, Gazipaþa'da olduðu gibi Kaþ Kýnýk'a stol tipi hava limaný yapýlmasýný desteklediklerini kaydetti. Antalya'nýn UNESCO korumasý altýndaki tek antik kentin Kýnýk'ta bulunan ve Likya Birliði'nin baþkenti olan Xanthos olduðunu hatýrlatan Gündoðdu, bölgede kültür, tarih ve arkeoloji turizminin canlanmasý için hava limanýnýn þart olduðunu kaydetti. Gündoðdu, "Merhum bakan Cengiz Tuncer'in 25 yýl önce Kaþ Kýnýk'a hava limaný yapýmý projesi vardý. Bazý nedenlerden ötürü iptal edildi. Projenin yeniden hayata geçirilerek Kýnýk'a hava limaný yapýlmasýný istiyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.