Baþkan Boztaþ: ‘Toplumda vergi bilincinin oluþturulmasý gerekiyor’

Akdeniz Haber - - Gündem -

MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Boztaþ, "toplumda vergi bilincini oluþturulmasý için herkese göreve düþüyor" dedi Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüðü'nden bir heyet 24 Þubat-2 Mart tarihleri arasýnda kutlanan Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda MATSO'yu ziyaret etti. Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vekili Ali Yalçýn Baþkanlýðýndaki heyeti MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ, Meclis Baþkaný Kerim Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Torun, Hüseyin Güneþ, Murat Oðuz Öncel ve 5. Meslek Komitesi Baþkaný Ertan Akgün aðýrladý. Yönetim Kurulu Toplantý Salonu'nda gerçekleþen ziyarette konuþan Müdür Vekili Ali Yalçýn, 1990 yýlýndan bu yana 24 Þubat- 2 Mart tarihleri arasýnýn "Vergi Haftasý" olarak kutlandýðýný belirterek, hafta kapsamýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile mükelleflere ziyaretler gerçekleþtirdiklerini söyledi. Vergi bilincini yaymak için çeþitli çalýþmalar yaptýklarýna deðinen Yalçýn, "hafta kapsamýnda vergi bilincini daha alt kesimlere yaymak için okullarda öðrencilere yönelik çeþitli aktiviteler yapýyoruz. Kan baðýþý kampanyasý ile futbol turnuvasý organize edeceðiz" dedi. Manavgat'ýn vergi gelirlerinin tahsilâtý konusunda Antalya ilçeleri arasýnda oraný en yük- sek ilçe olduðuna vurgu yapan Yalçýn, vergi gelirlerinin tahsilâtýnýn arttýrýlmasý ve kayýt dýþý ekonomiyle ilgili mücadele konusunda yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. "TOPLUMDA VERGÝ

BÝLÝNCÝNÝ OLUÞTURULMASI

GEREKÝYOR" MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ ise heyetin vergi haftasýný kutlayarak toplumda vergi bilincinin oluþturulmasý gerektiðini ve bunun için herkese göreve düþtüðünü söyledi. Kayýt dýþý ekonomi konusuna da deðinen Boztaþ, Türkiye'nin kanayan yarasý olan kayýt dýþýyla ilgili yasalarda deðiþiklik yapýlmasý gerektiðini söyledi. Kayýt dýþý ekonominin Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerde daha fazla yaþandýðýný kaydeden Boztaþ, bu konuda baþarý saðlamak için ilgili yasalarda deðiþikliklere ihtiyaç duyulduðunu, yapýlacak olan deðiþikliklerde ayný zamanda vergi yükünün azaltýlarak denetimlerin artýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Manavgat'ta vergi gelirlerinin tahsilâtýnýn son 2 yýlda yüzde 70 civarýnda olduðunu söyleyen Boztaþ, birçok ilçeye göre Manavgat'ýn tahsilâtlar konusunda iyi durumda olduðunu vurguladý. Boztaþ, Manavgat'ta vergi mükellefi sayýsýnýn 18 bine yaklaþtýðýný, 2 bin 500 civarýnda þirket ve 70 bin civarýnda Manavgat plakalý kayýtlý araç olduðunu kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.