M

Akdeniz Haber - - Gündem -

anavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla seçim çalýþmalarýný sürdüren Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, köylere en iyi yatýrýmý kendisinin ve Menderes Türel'in yapacaðýný söyledi. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla devam eden yerel seçim kampanyasý kapsamýnda köylere ziyaretlerine devam ediyor. Tepeköy, Hocali, Gebece, Belenobasý, Aksaz köylerinde vatandaþlarý ziyaret eden Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, doðru bir planlamayla 31 Mart'tan sonra köylere tarihte görülmemiþ derecede yatýrým yapýlabileceðini kaydetti. Yasayla hem büyükþehir hemde Manavgat belediyesinin bütçesinin en az yüzde 10'unun köylere harcanmak zorunda olduðunu vurgulayan Baþkan Barut, "Bu yasa çerçevesinde ortalama olarak her köyümüze 4 yýlda en az 4 trilyon (4 milyon TL) gibi bir kaynak aktarýlacak. 4 trilyonla köylerimizin yüzde 90'ýnýn bütün sorunlarý çözülür. Ama bunu doðru planlamak gerekir" dedi. Bu iþi en iyi Manavgat'ta kendisinin Büyükþehir Belediyesi'nde de Menderes Türel'in yapacaðýnýn altýný çizen, Barut; "Büyükþehir Belediye Baþkan adayýmýz Menderes Türel'in baþkanlýk yaptýðý dönemde Antalya adeta yatýrýma boðuldu. Ardýndan þimdiki baþkan döneminde tek bir çivi bile çakýlmadý. Yine Manavgat'ta belediye yönetimi bir imar planý yapmaktan bile aciz. Manavgat'ta imar planý yapýlmadýðý için konut fiyatlarý aldý baþýný gidiyor. Kiralar geçtiðimiz yýl 400 bu sene 600 lira civarýnda" dedi. Bu durumun böyle devam etmesinin ve sürdürülmesinin mümkün olmadýðýný ifade eden Barut; "Bakýn þu anda Manavgat'ýn toplam nüfusu 208 bin. 40 yýl sonra bu nüfus artýþýyla rakam 2 milyon 100 bine ulaþacak. Biz þimdiden bazý planlamalarý yapmazsak, burada bulunan çocuklarýmýz çok büyük sýkýntý yaþayacak" dedi. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda vatandaþlara bilgi verirken, köylerde Büyükþehir Belediye Yasasý hakkýnda yapýlan eleþtirilerin iftiradan ibaret olduðunu vurguladý. Köylerde havai fiþeklerle karþýlanan Recep Barut'a çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.