AKP’li Recep Barut'a esnaflardan sevgi seli

Akdeniz Haber - - Gündem -

Yerel seçim kampanyasýný 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla sürdüren Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Fevzipaþa ve Atatürk Caddesi 'ndeki esnaflarý ziyaret etti. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla devam ettirdiði yerel seçim çalýþmalarýný 4 bir koldan sürdürüyor. Akþamlarý köy ziyaretleri yapan Recep Barut, bir taraftan da kent içindeki esnaflarý ziyaret ediyor. Fevzipaþa Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde bulunan esnaflarý gezen Barut, sorunlarýný dinledi. Uzun zamandýr, ticaretin bitme noktasýna geldiði Fevzipaþa ve Atatürk Caddesi'ndeki esnaflar Recep Barut'a büyük ilgi gös- terirken, yaþadýklarý sýkýntýlarý anlattýlar. Manavgat'ta belediye yönetiminin merkez Manavgat'ý yönetemediðini belirten Barut; "Fevzipaþa ve Atatürk

Caddesi'ndeki

esnaflarýmýz sorunlarla boðuþuyor. Bin türlü sýkýntýlarý bulunuyor. Bu sorunlarýn çözümü için öyle çok büyük kaynaklarda gerekmiyor. Basit uygulamalarla bu sorunlarýn tamamý çözülür" dedi. Esnaflara, 31 Mart'tan itibaren Manavgat'ta yeni bir anlayýþa sahip ve vizyonel belediyecilik döneminin baþlayacaðýný ifade eden Barut, "31 Mart'tan sonra sizlerle hep birlikte oturacaðýz ve ney nasýl yapacaðýmýza karar vereceðiz. Ben, yöneticilik hayatýmýn hiçbir döneminde 'Ben yaptým oldu' mantýðýyla hareket etmedim. Yaptýðým her iþte vatandaþlarýmýzýn, esnaflarýmýzýn maksimum yararýný gözettim. Atatürk ve Fevzipaþa caddelerinin sorunlarýný da sizlerin önerileri doðrultusunda çözüme kavuþturacaðýz" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.