K

Akdeniz Haber - - Gündem -

emer'de yapýlacak olan, Manavgat, Kocaeli Gölcük, Ýstanbul Sefaköy, Ýstanbul Sessizler, Adana, Trabzon, Diyarbakýr ve Elazýð takýmlarýnýn katýlacaðý, Türkiye Ýþitme Engelliler 2014 Futsal Þampiyonasý için, Manavgat Ýþitme Engelliler Futsal Takýmý hazýrlýklarýný tamamladý. Çarþamba günü ilk maçýna çýkacak olan Manavgat Ýþitme Engelliler Tercümaný Guddusi Aydýn aracýlýðý ile açýklama yapan, Kulüp Baþkaný Hasan Hüseyin Aydýn, "Bilindiði gibi, bu sezon Futbol'da ilk devre sonucunda, namaglup grup lideri olarak tamamladýk, Federasyonumuz, Futsal þampiyonasýný, Futbol 1.Lið'inde, (her grupta on takým var), dört grupta ilk ikinci sýrada olma baþarýsýný gösterenleri alacaklarýný belirtmiþlerdi. Bizde, Türkiye iþitme engelliler 1. Lið'inde, dört grupta, 40 takým içinde en iyi 8 takým içine girip, Futsal þampiyonasýna katýlma baþarýsýný gösterdik. Türkiye Genelinde puan durumuna bakarsak ikinci durumdayýz. Futsal Türkiye þampiyonasý turnuva usulü ile, Antalya Kemer'de yapýlacak. Çarþamba günü baþlayýp, Pazar günü final maçlarý ile tamamlanacak. Federasyonumuz, gruplarda ilk iki'ye giremeyen takýmlardan oyuncu almayý serbest býraktý. Bizim mevcut kadromuza, iki Milli oyuncumuz Seyit Karaca ve Melih Kiriþci vardý, diðer takýmlardan üç Milli oyuncu daha dahil ettik. Yeni dahil ettiðimiz oyuncularýmýz, Soner Balcý, Mehmet Sert ve Yavuzhan Aydað, Moldova'da yapýlan Avrupa þampiyonasý ön eleme maçlarý kadrosunda olan, 12 Milli sporcumuzdan, 5 tanesinin bizim takýmýmýzda olmasý bize avantaj saðlayacaðýný düþünüyoruz. Cumartesi ve Pazartesi takým halinde son çalýþmalarýmýzý yaptýk. Salý günü kura çekimi yapýlacak, ilk maçýmýzý Çarþamba günü yapacaðýz. Güçlü bir takým oluþturduk ve iyi hazýrlandýk. Hedefimiz maçlarýmýzýn tamamýný kazanýp, þampiyon olarak tarihimizde bir ilk'e imza atmak olacak. Manavgat'ýmýza þampiyonluk kupasý veya en azýndan derece yapýp, eli boþ deðil bir kupa ile dönmek istiyoruz" dedi. Manavgat iþitme engelliler Futsal takýmý: Hasan Hüseyin Aydýn,Tarýk Tanrýkulu,Soner Balcý,Mehmet Sert,Yavuzhan Aydað,Seyit Karaca, Melih Kiriþci, Yusuf Avþar, Mehmet Yavuz,Ýlkan Reysan,Ali Özen,Emrullah Palaz, Ömer Akbulut,Abdil Sevmez Teknik Kadro:Hasan Hüseyin Aydýn(Baþkan), Hasan Kalkan(2. Baþkan), Guddusi Aydýn(KoordinatörTercüman),Ahmet Durmaz( Teknik Direktör),Mehmet Öz(Ýdareci)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.