Saadet Partisi'nden 'Hafif Raylý Sistem Projesi'

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Saadet Partisi Manavgat Belediye Baþkan Adayý Ýlhami Demiral, Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak, Belediye Meclis üyesi adaylarý ve ilçe gençlik kollarý ile birlikte, A. Pazarcý Mahallesi'ndeki esnaflarý ziyaret etti.

Saadet Partisi Manavgat Belediye Baþkan Adayý Ýlhami Demiral, Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak, Belediye Meclis üyesi adaylarý ve ilçe gençlik kollarý ile birlikte, A. Pazarcý Mahallesi'ndeki esnaflarý ziyaret etti. Demiral, yaptýðý görüþmelerde 30 Mart Yerel Seçimleri için destek istedi. Demiral, "Bizlerde bir esnaf olarak, yönetim iþini en iyi bilen esnaftýr diyerek ve en çok esnaf eziliyor diyerek aday oldum. Partimiz ve bizim görüþümüzde esnafýmýz, tüccarýmýz ve sanatkârýmýz olmazsa olmazýmýzdýr. Aileden sonra insan en yakýn esnafýna güvenir. Bir emanetimiz varsa ona emanet ederiz. Biz Allahýn izniyle kazanýrsak öncelikli hedefimiz esnaf sorunlarýdýr. Sorunlar ancak Belediye, Esnaf ve Halk iþbirliði ile çözülebilir. Bölgemiz turizm bölgesi ve Manavgat merkezde Turizmi canlandýrmak ve esnafýmýzýn iþlerini artmasý için Doðuda Alara çayý Batýda Süral su arasýnda Oteller bölgesindeki turistleri þehir merkezine kolay bir þekilde gelmesini saðlayacak Hafif Raylý sistem projemiz var. Bu Proje ile Bölgemiz Otellerinde konaklayan Turistlerimiz otelden çýktýðýnda þehir merkezine kolay bir þekilde ulaþmasýný saðlayacaðýz. Böylece Þehir içinde Turizm canlanmýþ olacak ve Esnafýmýzýn iþleri artacaktýr. Ayrýca Halkýmýzýn esnafa daha çok destek olmasý için bilgilendirici yayýnlar ve programlar yapacaðýz. Esnafla birlikte el ele verip hem kendilerini hem halkýmýzý memnun edecek giriþimler sunacaðýz. Belli esnafýn çok olduðu bölgelerde sýnýrlama getireceðiz. O bölgedeki esnafý zor durumda býrakacak büyük maðazalarýn açýlýmýna izin vermeyeceðiz. Buralardaki tüm düzenlemeleri esnaf, esnaf odalarý ve esnaf dernekleri ile beraber planlayýp hayata geçireceðiz. Esnaf ile ilgili daha birçok proje var. Bunlarý zamanla açýk- layacaðýz. Tabi bunlarý istiþare ederek belediye, esnaf halk üçgeninde hayata geçireceðiz. Otopark ve trafik projesiyle esnafýmýzý daha da rahatlatacaðýz. 1 kuruþ paramýzý israf etmeyeceðiz. Olumlu kalýcý yatýrýmlar yapýp halkýmýzý memnun edeceðiz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.