Baþkan Kurt: 'Yasa biran önce geri çekilmelidir'

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

ürk Eðitim-Sen Antalya 2 No'lu Þube Baþkaný Fethi Kurt, Manavgat Cumhuriyet Meydaný'nda MEB Yasa Tasarýsýný protesto etti. Baþkan Kurt, Cumhuriyet Meydaný'nda yaptýðý açýklamada, "Milli Eðitim Temel Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý Milli Eðitim Komisyonunda kabul edildi. Bu yasa tasarýsýnýn çok tehlikeli olduðunu anlatmamýza, komisyonda sakýncalarýný bir bir dile getirmemize, deðiþtirilmesi gereken hususlarý gündeme taþýmamýza raðmen Hükümet yine bildiðini okudu. 4 yýlýný dolduran okul yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, okul yöneticilerinin kaderinin Valilerin, Ýl Milli Eðitim Müdürlerinin iki dudaðý arasýna býrakýlmasý, okul yöneticilerinin atanmasýnda siyasi partilerin yöneticilerinin etkili olmasý, iki yýl önce deðiþtirilen MEB Merkez Teþkilatýnýn yeniden deðiþtirilmesi, stajyer öðretmenlere getirilen uygulamalar ile AKP iktidarýnýn kendi yandaþlarýný öðretmen olarak atamasýnýn önünün açýlmasý, eðitimde korkunun hâkim kýlýnmasý, okullarýn siyasallaþtýrýlmasý, sindirilmiþ, baskýlanmýþ, ezilmiþ eðitimci ordusunun yaratýlmasý, bakanlýk teftiþ kuruluna düþmanca yaklaþýmlarda bulunulmasý, il eðitim denetmenlerinin taleplerinin karþýlanmamasý, insanlarýn sosyal statülerin ellerinden alýnmasý gibi asla kabul edemeyeceðimiz birçok hususu barýndýran bu yasa tasarýsýný þiddetle ve nefretle kýnýyoruz. Düþünebiliyor musunuz; okul müdürlerinin, müdür baþ yardýmcýlarýnýn ve müdür yardýmcýlarýnýn 4 yýlýný doldurduðu taktirde görevleri sona erdirilecek, bu kiþilerin yerine getirileceklerde sýnav þartý aranmayacak, karar merci Valiler ya da Ýl Milli Eðitim Müdürleri olacaktýr. Bu durumda 73 bin okul yöneticisinin olduðu hesap edildiðinde, eðitimde adeta bir KIYIM yaþanacaktýr. Sendikalarýn mücadelesi sonucu okul yöneticilerine getirilen sýnav uygulamasýnýn bu tasarý ile kaldýrýlmasý, 19 yýl öncesine dönülmesi adil olmayý, kul hakký yememeyi, ehliyeti, liyakati hayatýnýn merkezine alan hiç kimsenin kabul edeceði bir durum deðildir. Eðitim fakültesini kazanmanýn ne kadar zor olduðu hepimizin malumudur. Tasarýyla eðitim fakültelerinden mezun olanlarýn artýk KPSS'de yeterli puan almasý yeterli olmayacaktýr. KPSS'den yeterli puan alanlar, performans deðerlendirmesinde baþarýlý olursa bir yýlýn sonunda yazýlý veya sözlü sýnava girmeye hak kazanacaktýr. Peki performansý kim, neye göre ölçecektir? Bu durumda yandaþ ve arkasý saðlam olanlar, siyasi görüþü AKP ile uyuþanlar mý öðretmen yapýlacaktýr? Öte yandan sözlü sýnav ne anlama gelmektedir? Sözlü sýnav; akýlla, izanla açýklanabilecek bir þey asla deðildir. Herkes bilmektedir ki; sözlü sýnav =torpil'dir. Bu tasarý ile iki yýl önce deðiþtirilen MEB Merkez Teþkilatý yeniden deðiþtirilecektir. Þu anda 600 kiþinin havuzda olduðu göz önüne alýndýðýnda, bu tasarýnýn yasalaþmasýyla da 300 kiþinin daha havuza alýnacaðý düþünüldüðünde, MEB'in hafýzasýnýn tamamen silineceði bir gerçektir. Ýki yýlda bir üst düzey bürokrat yemenin amacý ne olabilir doðrusu merak ediyoruz. Merkez Teþkilatýndaki tecrübeli þube müdürlerinin eðitim uzmaný yapýlmasýný da aklýselim hiç kimse açýklayamaz. Tasarýda teftiþ sisteminde yapýlan deðiþiklikler ise büyük sakýncalar doðurmaktadýr. Bakanlýk denetçileri ve il eðitim denetmenlerinden oluþan teftiþ sisteminin, tasarýyla sadece eðitim denetmenlerinden oluþan bir sistem haline getirilmesi, böylece Bakanlýk denetçilerinin haklarýnýn gasp edilmesi, mevcut statülerinin ellerinden alýnmasý büyük bir olumsuzluktur. Öte yandan il eðitim denetmenleri Bakanlýk denetçilerinin haklarýna sahip olmak istiyordu. Bu tasarý ile il eðitim denetmenlerinin talepleri de karþýlanmamýþtýr. Türk milli eðitimini yüz yýl geriye götürecek olan bu yasa tasarýsý eðitimde torpili, adam kayýrmalarý, yandaþlýðý, ideolojik ve siyasi yapýlanmalarý hâkim kýlacaktýr. 'Ýktidarýn adamý' mantýðýný eðitimin her hücresine yerleþtirecek olan bu yasa tasarýsý çok açýk söylüyoruz ki; sivil bir darbedir. Yapýlanlarýn demokrasiyle uzaktan yakýndan alakasý yoktur. Tasarý, tek adam olma hevesiyle nasýl yanýp tutuþulduðunu, milli eðitimde anti demokratik uygulamalarýnýn nasýl yapýldýðýný görmek açýsýndan da son derece önemlidir. Herkes bilmelidir ki; bu tasarýyý hazýrlayanlar tebeþir tozu yutmamýþtýr, öðretmenlik mesleðinin çilesini bilmemektedir, eðitim camiasýnýn nasýl yönetileceðinden bihaberdir. Bu tasarý MEB'in çalakalem yönetildiðini de göstermektedir. Oysa masa baþýnda alýnan kararlarla, makam koltuklarýnda bacak bacak üstüne oturmakla, burnu kaf daðýndaki zatlarla, tek adam olma hevesiyle eðitimde baþarý saðlayamazsýnýz. Ýþte tüm bu nedenlerde Türk Eðitim-Sen olarak bugün Türkiye'yi eylem alanýna çeviriyoruz. Türk Eðitim-Sen tüm illerimizde tasarýnýn geri çekilmesi için alanlara inmiþtir. Öte yandan bu süreçte tasarýdan doðrudan etkilenen okul yöneticilerimizin baþta AKP milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerini aramasýný, tasarýnýn sakýncalarýný anlatmasýný da istiyoruz. Þayet tasarý geri çekilmezse, önümüzdeki günlerde binlerce kiþinin katýlýmýyla Ankara'da miting de yapacaðýz ve Hükümeti, MEB'i, bu tasarýyý hazýrlayanlarý en yüksek perdeden bir kez daha protesto edeceðiz. Dolayýsýyla intikam hýrsý ile hareket edenler, eðitimi yerle yeksan ettiðinin artýk farkýna varmalý ve bu ucube tasarýyý ivedilikle geri çekmelidir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.