M

Akdeniz Haber - - Gündem -

anavgat Sevdamýz gerçek' sloganýyla seçim kampanyasýný yürüten Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'un köy gezilerine katýlan Ýl Baþkaný Mustafa Köse; "Recep Barut her sözü bizim sözümüzdür. Bizim sözümüz Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn sözüdür" dedi. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla baþladýðý yerel seçim kampanyasý çerçevesinde köy ziyaretlerine devam ediyor. Recep Barut'un Sýrtköy, Salur, Evrenler Yavþý, Dolbazlar ve Þiþeler köylerine yaptýðý gezilere Ak Parti Antalya Ýl Baþkaný Mustafa Köse'de katýldý. Havai fiþek gösterileriyle karþýlanan Ak Parti heyetine Sýrtköy'de akþam yemeði ikram edildi. Köylüler Ak Parti Antalya Ýl Baþkaný Mustafa Köse ve Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'la hatýra fotoðrafý çektirmek için adeta kuyruk oluþturdu. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Büyükþehir Belediye Yasasý'nýn köylerin geliþmesi ve daha yaþanabilir olmasý için önemli olduðunu ifade ederek, "Aslýnda bu yasa geçte olsa bir hakkýn teslimidir. Bugüne kadar köylümüze verilmeyen ilçeyi idare etme hakký ve Büyükþehir de söz sahibi olma hakký bu yasayla birlikte köylülerimize verildi" dedi. Büyükþehir Belediye Yasasý'nýn aleyhinde köylülere yönelik propaganda yapýldýðýný belirten Barut; "Aslýnda yasa gayet açýk. Ne imarla nede hayvancýlýk ve tarýmla ilgili herhangi bir sorun yok. Bu konuda baþka partilerin söyledikleri aldatmacadan ibaret. Büyükþehir Belediyesi Yasasý'nýn uygulanmaya baþlayacaðý 31 Mart'tan itibaren köylerimizin altýn yýllarý baþlayacak, önümüzdeki dönem altýn çað olacak" dedi. Baþkan Barut, köyler için ilçe belediyesi ve büyükþehir belediyesi bütçelerinden en az yüzde 10 pay ayrýlmak zorunda olunduðunu ve isteyen belediye baþkanýnýn bu oraný arttýrabileceðini ifade etti. 'RECEP BARUT'UN VAADÝ,

BÝZÝM VAADÝMÝZDÝR' Ak Parti Antalya Ýl Baþkaný Mustafa Köse'de yaptýðý konuþmalarda, Ak Parti Antalya Ýl Teþkilatý olarak Recep Barut'un ve Menderes Türel arkasýnda olduklarýný ifade ederek; "Günlerdir Antalya'yý dolaþýyoruz. Gördüðümüz manzara þu; köyler, beldeler ve ilçeler hizmet bekliyor. Bu hizmeti en iyi Menderes Türel'in getireceðini biliyorlar. 30 Mart akþamý, Menderes Türel büyükþehir belediye baþkaný olduðunda, Recep Barut Manavgat Belediye Baþkaný olduðunda inþallah Manavgat'ý hizmetle biz buluþturacaðýz. Manavgat'ta Recep Barut'un her vaadi, her sözü bizim vaadimizdir, bizim sözümüzdür. Bizim sözümüzde Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn sözüdür" dedi. HARÇ VERGÝ ALINACAÐI

KUYRUKLU YALAN Bazý partilerin Büyükþehir Belediye Yasasý aleyhinde devamlý iftira attýklarýný yalan söylediklerini vurgulayan Köse, "Bazýlarý, vergi getiriyorlar, ruhsat getiriyorlar diye konuþuyor. Bunlarýn hepsi yalan, hemde kuyruklu yalan. Köylülerimiz þimdi bir ev ve ahýr için özel idareye proje parasý, ruhsat parasý ödüyor. Büyükþehir Belediyesi Yasasýyla bunlar kalkýyor. Köylülerimiz gidecekler belediyeye, orada tip projeler var, bir tanesini seçecek. Harç yok, ruhsat yok, vergi ve resim yok. Hiçbir þekilde para alýnmayacak" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.