Barbaros Caddesi'nin kaderi deðiþecek

Akdeniz Haber - - Gündem -

Ak Parti Manavgat belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Ýl Baþkaný Mustafa Köse'nin de katýldýðý Barbaros Caddesi gezisinde, esnaflara müjdeli haberler verdi 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçim çalýþmalarýný sürdüren Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Ýl Baþkaný Mustafa Köse'nin de katýlýmýyla Barbaros Caddesi'ndeki esnaflarý ziyaret etti. Esnaflara hayýrlý iþler dileyen Mustafa Köse ve Recep Barut, sorunlarýný dinledi. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 31 Mart'tan itibaren Manavgat'ta yeni bir dönemin baþlayacaðýný ifade ederek, "Esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözeceðiz. Manavgat'ta ekonomik hayatý canlandýra- caðýz" dedi. Manavgat'ta yerleþik olan belediyecilik anlayýþýn ilçenin geneline olduðu gibi Barbaros Caddesi'ne de herhangi bir þey yapmadýðýný ifade eden Barut, "Ýnþallah 31 Mart'tan sonra Barbaros Caddesi'nin kaderi deðiþecek. Esnaflarýmýz rahat bir nefes alacak" diye konuþtu. Ak Parti Antalya Ýl Baþkaný Mustafa Köse'de, bir kentte ekonomik hayatý canlý tutanlarýn küçük esnaflar olduðunu ifade ederek; "Ak kadrolarýn idaresinde olan belediyelerimiz esnaflarýmýzýn önünü açýyor, onlara ufuk açýyor. Manavgat'ta da 31 Mart'ýn ardýndan Allah'ýn izniyle Ak kadrolar Manavgat'ta esnaflarýmýza rahat nefes aldýracak projelerle dertlerinize derman olacak" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.