MASAT 2'nci yýlýný coþku ile kutladý

Akdeniz Haber - - Gündem -

anavgat Sanat Topluluðu Turizm Eðitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneði (MASAT) 2'nci kuruluþ yýldönümünü görkemli bir eðlence programý ile Delta Düðün Salonu'nda kutladý. Programda Açýlýþ Konuþmasý yapan MASAT Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yusuf Coþkun, Manavgat ta sanat ve kültürün hizmetkârý olduklarýný belirterek ilçede sanat, kültür ve spor adýna güzel oluþumlarýn yapýlabilmesi için giriþimlerde bulunduklarýný söyledi. Türk kültür ve sanatýnýn yerli halkýn yaný sýra bölgeye gelen turistlere de tanýtýlmasý gerektiðini kaydeden Coþkun, "Kültürümüzün dejenere olmadan otantik yapýsý bozulmadan turistlere tanýtýlmasý gerekiyor. Manavgatlýlarýn sanata ve kültürümüzün tanýtýlmasý yolunda adým atan derneðimize güç vermelerini arzu ediyoruz" dedi. Türk kültür ve sanatýnýn tanýtýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkürlerini ileten Coþkun, Evrenseki kültür evinin eþine az rastlanan ender müzelerden biri olduðunu kaydederek, müzeyi Manavgat'a kazandýran Baþkan Barut'a teþekkür etti GECEDE BÝRBÝRÝNDEN GÜZEL GÖSTERÝLER YER

ALDI Programa ilk olarak Masat Derneði tarafýndan yetiþtirilen Manavgat Ýþitme Engelliler Spor Kulübü sporcularýndan oluþan halk oyunlarý ekibi gösteri yaptý. Halk oyunlarýna protokol üyeleri de katýldý. Yoðun ilgi gören halkoyunlarý ekibi gösteri sonunda oyuncular kendi beden dilleri ile seyirciler tarafýndan alkýþlandý. Daha sonra dernek tarafýndan kursiyerlere hazýrlanan teþekkür belgesini Evrenseki Belediye Baþkaný Ve Manavgat Ak Parti Belediye Baþkaný Adayý Recep Barut takdim etti. Dernek yöneticileri tarafýndan Evrenseki Belediye Baþkaný Ve Manavgat Ak Parti Belediye Baþkaný Adayý Recep Barut'a sanata, kültüre ve spora vermiþ olduðu önemden ve ayrýca turizm bölgesine kültür müzesinin kazandýrýlmasýndan dolayý plaket verildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.