GÖRÜÞLER

Akdeniz Haber - - Gündem -

1960'lý yýllarda , zamanýn ünlü ve saðcý yazarlarýndan biri Boðaz'da kafa çekiyor... Tam öðle vakti... Ayný anda büyük bir Sovyet gemisi de Boðaz'dan geçiyor... Hemen yerinden kalkýyor yazar... Baþparmaðýný, orta parmaðý ile iþaret parmaðýnýn arasýna sýkýþtýrýp sallýyor kolunu... Ýki sivil geliyor.. "Sen misin sallayan?" Doðru merkeze, suçu: "Sovyet gemisine el sallamak!" Adamcaðýz "El sallamadým, nah yaptým!" diyor ama boþuna… Günlerce sorgulanýyor.. Yaþamý boyunca Sovyetlere küfretmiþ yazar aylarca yatýyor… Sonunda.. "Nah"ladýðýna inanýyorlar!" ****** Emekli bir diplomat gazeteci dostuna yazýyor: -Öðleden sonra Niþantaþý'ndaki "Bread And Buter"da arkadaþlarýmla beraberdim… Tanýnmýþ bir profesör, ünlü bir gazeteci, deneyimli bir yönetici... Baktým, birbirleriyle konuþurlarken yer yer seslerini kýsýyor, fýsýldýyorlar... Oysa etrafta sadece cafenin sahibi "Nazlý Haným" ve yardýmcýsý var. Onlar da bizi duyamazlar...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.