SUYU BEKLERKEN

Atlas - - Fotokeşİf - GÖKHAN TAN

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yArım yüzyılı Aşkın BIr sürEDIr HAyAlInI kurDuğu Ilısu BArAJı’nın InşAsınDA sAAtlEr HAsAnkEyF’In AlEyHInE IşlIyor. DEvlEt Su İşlErI BölGE MüDürü AlI RızA EkEr’E GörE yüzDE 96’sı BItIrIlEn BArAJ InşAAtı Bu yıl sonunDA tAmAmlAnACAk. BArAJ HAvzAsınDA su toplAmA sürECInIn IsE 2018 ortAlArınDA BAşlAmAsı önGörülüyor. YInE EkEr’In vErDIğI BIlGIyE GörE su toplAmA IşlEmI BAşlADıktAn üç Ay sonrA HAsAnkEyF sulAr AltınDA kAlACAk.

AtlAs, 2005’tE “HAsAnkEyF’E SADAkAt” sloGAnıylA BAşlAttığı kAmpAnyAsıylA BArAJın yApımınA kArşı çıkAn kurum vE kuruşlAr ArAsınDA yEr AlDı. BArAJın FInAnsmAnı IçIn AnlAşılAn AlmAn, AvusturyA vE İsvIçrE krEDI kuruluşlArı, GErEk HAsAnkEyF, GErEksE DE DoğAl vE kültürEl DokuyA kAlıCı zArAr vErECEk olmAsı nEDEnIylE yoğun ElEştIrIlEn proJEDEn 2009’DA çEkIlmIştI. HükümEtIn “GErI ADım söz konusu DEğIl” AçıklAmAsıylA BIrlIktE, Ilısu’nun yApım mAlIyEtI tümüylE yErlI BAnkAlArın sAğlADığı krEDIlEr vE GAP BütçEsInDEn kArşılAnDı.

Ilısu BArAJı’ylA suAltınDA kAlACAk 313 kIlomEtrEkArElIk BIr AlAnDA HAsAnkEyF’In yAnı sırA 300’E yAkın Höyük Bulunuyor. AlmAn ArkEoloJI EnstItüsü EskI müDürü ProF. ADolF HoFFmAn’A GörE, ArAştırılmAsı GErEkEn yErlErIn sADECE yüzDE 5’I kAzılABIlDI. DoğA DErnEğI’nE GörE Aynı yüzDE, EkoloJIk ArAştırmAlAr IçIn DE GEçErlI. SAyısız CAnlı türü vE 10 IlE 12 BIn yıllık kültür mIrAsı DAHA Gün yüzünE kAvuşAmADAn suyA vErIlIrkEn, Ağustos AyınDA HAsAnkEyF IlçE mErkEzInDEkI “DInAmItlE” yıkım GörüntülErI konuylA IlGIlI tArtışmAlArı tEkrAr GünDEmE GEtIrmEklE BIrlIktE, kAçınılmAz sonun DA HABErCIsI GIBIyDI. BAtmAn VAlIlIğI, tEHlIkE Arz EDEn kAyAlArın DüşürülmEsInDE DInAmIt kullAnılDığı BIlGIsInIn Doğru olmADığını DuyursA DA HAsAnkEyF GIrIşImI’nE GörE tEHlIkE yArAtmAyAn, yA DA DüşmE IHtImAlI Az olAn kAyAlAr Düşürülüyor. TopoğrAFyA vE DoğAl yApıyı EtkIlEyEn Bu müDAHAlE, Düştüğü yErDEkI tArIHI yApılArA DA zArAr vErIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.