GEÇM TEK 1 L RANIN BUGÜNKÜ SATIN ALMA GÜCÜ

Capital (Turkey) - Infocard - - Baş Sayfa -

NOT 1: 1983-87 dönemi için 1978-79=100 Tüketici Fiyat Endeksi, 1988-94 y llar için 1987=100 Tüketici Fiyat Endeksi, 19952003 dönemi için 1994=100 Tüketici Fiyat Endeksi, 2004 ve sonras› için ise 2003=100 Tüketici Fiyat Endeksi esas al nm t r.

NOT 2: Bu tablodan u ekilde yararlanabilirsiniz: Örne in, 1986 y l n n ocak ay nda 300 TL maa al yordunuz. Bu maa n bugünkü de erini hesaplamak için, tablodan Ocak '86 sütununu buluyorsunuz. Bu rakam 14.849,0241' dir. 2014 May s de erini bulmak için, o gün ald n z maa olan 300 TL ile 14.849,0241’i çarp yorsunuz. Sonuçta buldu unuz 4.454,707 TL, sizin 1986 y l n n May s ay nda ald n z maa n bugünkü de eridir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.