Heyecanl bekleyi ...

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN - Sedef Seçkin Büyük

A ustos say m z uzunca bir bayram tatilinin ard ndan elinize alacaks n z… O nedenle gecikmeli de olsa Ramazan Bayram’ n z kutlamak istiyorum. Umar m, bu bayram günleri hepimizin huzur, ho görü ve dayan ma, birlik ve beraberlik duygular n n önemini daha fazla hissetmemize vesile olur.

lk turu 10 A ustos Pazar günü yap lacak olan Cumhurba kanl seçiminin sonucunda da kazanan n gerçek demokrasi olmas n diliyorum. Seçim sonucunda bu görevi üstlenecek isim kim olursa olsun, tüm Türkiye’yi kucaklamas n , huzur ve istikrar ortam n n süreklili ini sa layabilmesini umuyorum. Böyle bir yeni cumhurba kan profilinin sadece ekonomiye de il, hepimizin iç dünyas na iyi gelece ini dü ünüyorum. Her ne kadar pek çok ki i bunun sonu belli bir yar oldu unu dü ünse de ben de tüm Türkiye gibi seçimin sonucunu heyecanla bekliyorum. Seçimin galibinin kim oldu u kadar nas l bir ortamda yap ld n , oy oranlar n da önemsiyorum. Siyasi anlamda pek çok yeni mesaj n ve yeni figürlerin ortaya ç kabilece ini dü ünüyorum.

Bu ay Türkiye’nin en büyük 500 özel irketini ortaya koyan Capital500 adl ara t rmam z 17’nci kez yay nl yoruz. Sadece sanayiyi de il ticaretten hizmete, tüm sektörleri kapsayan bu çal mada, bu y l 500’üncü irket olan AE Arma Elektropanç, 2013’te 330 milyon 859 bin 821 TL’lik ciro yaparak s ralamaya girmeye hak kazand . Böylece Türkiye’nin en büyük 500 irketi aras nda olman n ç tas n da belirlemi olduk.

Dolay s yla Capital500 ile rekabet etmek isteyen benzer çal malar n da bu ç taya ula mas , listelerine en az ndan 330 milyon TL’nin üzerindeki irketleri dahil etmeye çal mas gerekiyor. Aksi takdirde 1 ay daha evvel yay nlamak, sadece “daha küçük ölçekli” irketleri “daha büyük” göstermi olmaktan öteye gidemiyor.

Bugün Türkiye’de tüm i dünyas reklamlar nda Capital500 çal mas n ve Türkiye’nin En Be enilen irketleri Ara t rmas ’n referans gösteriyorsa bunda bu ara t rmalar yürütürken kurdu umuz “do ru mant k”, y llard r edindi imiz derin tecrübenin getirdi i “titizlik” ve bu sayede i dünyas nezdinde bu çal malar n kazand yüksek “itibar” n pay büyük. Capital500 ara t rmam za kat lan tüm irketlere te ekkür ediyorum.

yi okumalar,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.