ERDEM R’ N 2020 PLANI

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Erdemir Grubu’nun yeni yönetim kurulu ba kan Ali Pand r, göreve gelir gelmez büyük dönü üm program ba latt . Pand r’ n hedefi, 5 y l içinde Erdemir’i dünya klasman na sokmak.

Erdemir Grubu, Türkiye’nin en büyük sanayi devlerinden. Yar m as rl k irketin 39 y l , kamu kurulu u olarak geçti. 2006’daki özelle tirmeyle Oyak Grubu taraf ndan sat n al nd nda, ilk büyük de i imi ya ad . imdi ise ikinci büyük dönü ümün rüzgarlar esiyor. Grubun hedefinde, tam anlam yla kurumsalla m , dünya çap nda bir irket olmak var.

Bu iddial hedefin mimar , belki demir çelik sektörünün de il ama otomotivcilerin çok yak ndan tan d bir isim. 33 y ll k otomotivci Ali Pand r, önce ba ms z yönetim kurulu üyesi, ard ndan yönetim kurulu ba kan oldu u Erdemir için kültürel bir dönü üm planl yor.

“As l yapmak istedi im tüm çal anlar m zda bu inovasyon kültürünü oturtmak. Hedefim lider olarak verece im ilhamla irketin gelece i hakk nda fikir sahibi olup, bunu aç kça ortaya koyup, ifade edip, ondan sonra onu birtak m realitelere çevirecek bir kültür yaratmak” diyor.

“Vizyon 2020 plan ile Erdemir’i dünya klas nda bir irket yapaca z” diye konu an Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Ba kan ve Murahhas Azas Ali Pand r ile Erdemir’e geçi ini, dönü üm planlar n , global hedeflerini ve grubu ta mak istedi i noktay konu tuk:

Uzun y llar otomotiv sektöründe yöneticilik yapt n z. Erdemir ile yolunuz nas l kesi ti?

2012’nin ba nda Tofa ’taki CEO’luk görevinden ayr ld ktan sonra Fiat’ n ülke ba kan olarak atand m. Ama icrac olmayan bir ba kand m. Aç kças , benim için daha önceki çok yo un icrac hayat mdan sonra oldukça sakin bir dönemdi.

Ayn tarihlerde SPK’n n bir karar ç kt ve halka aç k irketlerin yönetim kurullar na ba ms z üye atanmas zorunlulu u getirildi. Öyle olunca ba ms z yönetim kurulu üyeli ine talep artt . Bana da teklif geldi. Bo vaktim de vard . Fiat’la konu tum. Ayn sektörde olmad için ba ka irketlerde

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.