GLOBAL 500 PLANLARI

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Zorlu’dan Akkök’e, Kale’den Erdemir’e kadar Türkiye’nin önde gelen gruplar n n global planlar n ara t rd k. Büyüklerin hemen hepsi global ligi radar na alm durumda.

Koç Holding, 34,7 milyar dolarl k cirosuyla “dünyan n en büyük 500 irketi” aras ndaki tek Türk oyuncu. 2013 y - l nda, dünyan n en büyük 341’inci irketi olan grubun uzun vadeli hedefi global s ralamada ilk 100’e girmek. Hatta Koç Holding Yönetim Kurulu Ba kan Mustafa Koç, bu hedef için bir takvim de veriyor: “Hedefimiz her zaman Koç Toplulu u’nun liderli ini korumak ve peki tirmek. Ayr ca ülkemizin 2023 hedeflerine katk da bulunmak, bu süreçte dünyan n en büyük 100 irketinden biri olmak istiyoruz.”

10 y l sonra Koç Holding’i ilk 100’de görüp görme-

yece imizi zaman gösterecek. Ama bir gerçek var ki global s ralamay hedefleyen, sadece onlar de il. Art k Türkiye’deki ba ka büyük oyuncular da uzun vadeli planlar nda küresel ligi radar na alm durumda.

Peki 500’üncü s radaki oyuncunun bile yakla k 25 milyar dolarl k ciroya sahip oldu u bu lige ç kmak nas l mümkün olacak?

ZORLU’NUN GLOBAL PLANI

Capital 500 listesinde 4 irketiyle yer alan Zorlu Holding’in küreselle me plan , sürdürülebilir ba ar üzerine kurulu. irketin vizyonunda Vestel ve Zorlu Tekstil küresel, Zorlu Enerji ise bölgesel aktör olarak konumlan yor. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, globalle me yol haritalar n öyle anlat yor:

“Orta ve uzun vadede dünyan n en büyük 500 irketi aras nda birçok Türk irketi olaca na inan yoruz. Zorlu Grubu olarak bu yolda öncülerden biri olaca z. Faaliyet gösterdi imiz her alanda en iyi olma hedefimiz var. Vestel irketler Grubu ve Zorlu Tekstil, halihaz rda güçlü bölgesel oyuncular. Bu iki irketimiz, küresel büyüme yolculu umuzda bize öncülük ediyor. Vestel ve tekstil gruplar m zda ba l ca hedefimiz, d pazarlardaki pay m z art r rken irketlerimizin dünya genelindeki marka itibar n yüksek tutabilmek. Bu ba lamda, Avrupa LCD-TV pazar nda yüzde 25’lik pazar pay na ula arak en büyük üreticilerden biri olma hedefindeyiz. Yine Vestel markalar yla dünyan n önde gelen tüketici elektroni i ve dayan kl ev aletleri irketi olmay hedefliyoruz. Bu hedeflerimize, irket sat n alma yerine organik büyümeyle ula aca z. Enerji ve madencilikte ise stratejimizi bölgesel bir oyuncu olmak üzerine kurduk.”

AKKÖK’ÜN YENİ AJANDASI

Kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren ve 4 irketiyle Capital500’de bulunan Akkök Holding’in küresel hedeflerinde kimya öne ç k yor. “Kimya alan ndaki tüm irketlerimizle global bir oyuncu olma yönünde h zl ad mlar att m z rahatl kla söyleyebilirim” diyen Akkök Holding cra Kurulu Ba kan Ahmet Dördüncü, yol haritalar n u sözlerle anlat yor:

“Tüm irketlerimizle birlikte küresel rekabet ko ullar n yakalamak hedefiyle ilerliyoruz. Kimya irketlerimizden Aksa Akrilik, yüzde 16 global pazar pay ve 308 bin ton/y l üretim kapasitesiyle dünyadaki en büyük, Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisi konumunda. Aksa, 2012’de Dow Europe Holdings B.V. ile yüzde 50 e it hisseye dayal ortak bir global giri im olan DowAksa’y kurdu. ki dünya liderinin olu turdu u bu global giri imle DowAksa bugün kendi alan nda liderli e oynayan en güçlü irketler aras nda yer al yor. Stratejik özellikli ürünleri, güçlü i tirakleri ve kapasitesiyle global ölçekte bir irket.

Dünyan n en büyük 500 irketi aras na girmek tabii ki büyük bir hedef. Hayalleriniz olmadan olmaz. Hayaller ve vizyonunuz size yön verir. Ben, özellikle DowAksa’n n global anlamda güçlü bir irket olaca - n öngörüyorum. 10-15 y l içinde global irketler s ralamas nda yerini alacak.”

ERDEMİR’İN HEDEFİ 2020

Türkiye’nin en büyük sanayi irketlerinden Erdemir Grubu, Avrupa’n n üçüncü büyük çelik üreticisi. 5,4 milyar dolarl k cirosuyla da önemli bir oyuncu. Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Ali Pand r, 2020’de “dünya klas nda irket” olma vizyonuyla hareket ettiklerini söylüyor ve ekliyor:

“Aç kças kendimize s ralama hedefi koymuyoruz. Çünkü her s ralama farkl kriterlerle ölçülüyor. Ben irketimizi o kriterlere ba l ve s n rl tutmak istemiyorum. Örne in Dünya Çelik Birli i’nin sadece sektördeki irketleri baz alarak yapt s ralamada 15’inciyiz. Ama onlar da finansal ve operasyonel sonuçlara bak - yor. Oysa bizim küresellik tan m m z çok daha geni . Hem finansal hem yönetsel hem toplumsal anlamda dünya liginde olmay hedefliyoruz. O yüzden belli s - ralamalara girmek veya oralarda yükselmek bizim için çok anlaml de il.

u anda grup ciromuz 5,4 milyar dolar. Ama bu sektörde ciro bazl hedefler koymak biraz yan lt c olur. Çünkü bir emtiadan bahsediyoruz. Avrupa’n n üçüncüsü olarak ve tonaj olarak iyi bir yerdeyiz. Bu yolculukta bizim için as l önemli olan, kârl l k, verimlilik, çevrecilik, kalite, AR-GE, inovasyon, i güvenli i gibi kriterlerimizin toplam .”

ANADOLU EFES YATIRIMLA BÜYÜYOR

Anadolu Efes, Türkiye’nin “global oyuncu” vizyonuyla hareket eden devlerinden bir di eri. 9 milyar TL’yi a an cirosuyla, sadece Türkiye’nin de il, bölgesinin de önemli aktörlerinden.

Anadolu Grubu cra Ba kan Yard mc s Hur it Zorlu, “Her alanda öncü olmak ba l ca ilkemiz” diyor ve planlar n öyle aktar yor:

“Atlantik’ten Pasifik’e Türkiye dahil 18 ülkede, 80 irket, 61 üretim tesisi ve 29 bine yak n çal an m zla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Operasyon co rafyam z, de erlendirdi imiz yeni yat r mlar ve giri imlerle her geçen gün daha da geni liyor. Bu nedenle grubumuzu ‘küresel dü ünen’ bir grup olarak tan ml yoruz.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon çal malar na önem vererek sadece irketlerimize de il faaliyet gösterdi imiz tüm ülke ve sektörlere katma de er sa lamay amaçl yoruz. Grup olarak f rsat oldu unu dü ündü ümüz ülkeler ve yat r m imkanlar n sürekli ekilde ara - t r yoruz. Grubumuza de er kataca n dü ündü ümüz yurtd yat r m imkanlar n da de erlendiriyoruz.

Öncelikli hedefimiz her zaman operasyonlar m z n

sürdü ü co rafyalardaki portföyümüze, en iyi ürünleri, üstün hizmet kalitesi anlay yla sunmak oldu. Mü - teri portföyümüzü memnun etti imiz sürece, orta ve uzun vadeli ba ar m z n sürdürülebilir ekilde büyüyece ine inan yorum. Öncelikli amac m z, mevcut yat - r mlar m zda sürdürülebilir büyümenin devam , uzun vadeli hedefimiz ise Türkiye’de ve di er co rafyalarda lider pozisyonda, küresel bir oyuncu olmak.”

TEKNOSA İNORGANİK BÜYÜYECEK

3 milyar TL’yi bulan cirosuyla Türkiye’nin en büyük 500 irketi aras nda yer alan Teknosa’n n büyüme vizyonu da birçok di er irket gibi küresel pazarlara odakl … “Hedefimizde 2023’e kadar Avrupa’n n en büyük ilk 3 teknoloji perakendecisinden biri olmak var” diyen Teknosa Genel Müdürü Necil Oyman, büyüme planlar n öyle aktar yor:

“Geçen y l tüketici elektroni i pazar dünyada durgunluk, Avrupa’da küçülme ya arken, Türkiye’de yüzde 18 büyüdü. Biz de lider teknoloji perakende irketi olarak Avrupa’da hedefledi imiz konuma, organik büyümeyle ula abilece imizi öngörüyoruz. Öte yandan bilançosu sa lam bir irketiz. Bu gücümüzü, bize de er kataca n dü ündü ümüz sat n alma f rsatlar nda da kullanabiliriz. u anda Avrupa’da teknoloji perakende irketleri içinde 8’inci s raday z. En büyük ilk 3 aras na girmek için sürdürülebilir büyüme ve kârl l k oda m z koruyoruz.”

Oyman, sözlerini öyle sürdürüyor: “Bunu ald - m z uluslararas ödüllerle de taçland r yoruz. Dünya perakendecilik sektörünün ‘Oscar’ olarak bilinen ‘Dünya Perakende Ödülleri’nde 2012’de ‘Geli en Pazar’ kategorisinde birinci olduk. Euromoney Dergisi taraf ndan 2013’te tüm Orta ve Do u Avrupa’n n perakende alan nda en iyi yönetilen irketi seçildik. Bunlar global vizyonumuzun önemli yap ta lar .”

PETKİM’İN PLANI ENTEGRASYON

4,2 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi kurulu lar ndan olan Petkim de bölgesel ve global vizyonuyla yola devam edenlerden. irketin büyüme planlar n , Petkim Genel Müdürü Saadettin Korkut anlat yor:

“Ana hissedar m z Socar Türkiye, Petkim Yar madas ’ndaki yat r m vizyonunu ‘Value-Site 2023’ olarak adland r yor. “Rafineri-petrokimya-enerji-lojistik” entegrasyonuna dayanan bu vizyonla ülkemizin en kapsaml kümelenme örne i Petkim Yar madas ’nda hayata geçirilecek. Petkim, brüt üretim kapasitesini y l sonunda 3,6 milyon tona ta yacak. Bu üretimle iç pazarda yüzde 25’lik pazar pay na sahibiz. Hedefimiz 2023’te üretimimizi y ll k 6 milyon ton ve pazar pay - m z yüzde 40 seviyesine ç karmak… Petkim, bugünkü üretim gücüyle Ortado u bölgesi ve Akdeniz çana nda büyük üreticilerden biri. Ürünlerimiz dünyada

38 ülkeye ihraç ediliyor. 2023 hedefine ula t m zda Petkim Yar madas , Avrupa’n n en büyük üretim üslerinden biri olacak. nsan kayna m z, bilgi birikimimiz, ana hissedar m z Socar’ n vizyonu ve gücü, Petkim’in gelecekte çok daha büyük hedeflere ula mas n n yolunu aç yor. Global ölçekte böylesine ba ar kazanman n yolunun entegrasyondan geçti ini bilerek hareket ediyoruz.”

KORDSA’NIN 3’LÜ YAKLAŞIMI

Kordsa Global, kendi alan olan lastik takviye sektöründe dünya lideri konumunda. Toplam 9 ülkede üretim yap yor. Kordsa Global CEO’su Cenk Alper, irketin küresel yolculu unu ve ula mak istedikleri noktay öyle anlat yor:

“Kordsa Global, 41 y ll k bir irket ve u anda bulundu u dünya liderli i noktas na gelmesindeki en temel strateji ‘Mü terimiz neredeyse biz oraday z’ yakla m oldu. Dolay s yla ba ar m - z n alt nda yatan bu temel yakla m halen koruyoruz. Ana stratejik inisiyatiflerimizi öyle s ralayabilirim: Üretimde mükemmellik, ana i imiz olan lastik sektöründe büyüme ve in aat, kompozit, teknik ipliklerden olu an farkl sektörlerde büyüme. Elbette ana stratejilerimizi destekleyen çal ma alanlar m z da var. AR-GE bunlar aras nda ilk s rada yer al yor.

Global arenada kârl büyümemizi sürdürmek, liderli imizi ilerletmek arzusunday z. Bununla birlikte Kordsa Global’in sektöründe teknolojiyi, yenilikçilik ve bulu çulu u ça r t ran, de er yaratan, güven ve kaliteyle özde bir marka olarak haf zalarda yer etmesini istiyoruz.”

MAVİ NASIL İLERLEYECEK?

Mavi’nin hedefi ise dünyada ‘premium’ olarak adland r lan segmentte en iyi global jean markas olmak. Mavi Jeans CEO’su Cüneyt Yavuz, bu hedefe ula mak için nas l ilerlediklerini öyle özetliyor: “Bunun ön ko ulu, bulundu u her pazar n en iyi jean markalar aras na girmek. Mavi’nin Türkiye’nin yan s ra ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Avustralya ve Rusya’da kurdu u irketler de h zla büyüyor. Almanya’da young fashion’da en h zl büyüyen marka olmas , ABD’de Time taraf ndan A list’de gösterilmesi, gidi at n planlanan yönde oldu unu kan tl yor. Mavi bir moda markas . Dolay s yla hedefi, finansal büyümenin ötesinde marka de erini maksimize etmek. Y lda yüzde 30 ve üzeri sürdürülebilir ve istikrarl büyüme sonras nda, 2013 ciromuz 745 milyon TL’ye ula t . Hedef, 2017’de 1 milyar dolar ciro. Bu topraklardan dünyaya aç lan ilk moda markas olarak global 500 aras na girmek, di er hedeflerimize eri ti imizde ortaya ç kacak bir sonuç olarak gözüküyor.”

AHMET DÖRDÜNCÜ

HUR T ZORLU

SADETT N

KORKUT

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.