“AVRUPA’DA LK 3’E G RECE Z”

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Geçen y l yüzde 30’a yak n büyüyen Teknosa’n n genel müdürü Necil Oyman, 2023’te Avrupa’n n en büyük 3 teknoloji perakendecisinden biri olmay hedeflediklerini söylüyor.

Teknosa, 2013 y l n 3 milyar TL ciro ve yüzde 38 pazar pay yla aç k ara lider kapatt . Tüketici elektroni i pazar yüzde 18 büyürken irket yüzde 27’lik büyüme yakalad . 57 milyon TL net kâr aç klayan Teknosa’n n kar la t r labilir net kârl l ise yüzde 19 oran nda artt . irketin u anda 308 ma azas var. Online sat kanal teknosa.com ise 2013 y l nda bir önceki y la göre yakla k 2,5 kat büyüdü. Teknosa Genel Müdürü Necil Oyman, 2013 son çeyre inde hayata geçirdikleri mobil uygulamalar yla da çok k sa sürede önemli bir performans yakalad klar n söylüyor. Teknosa’n n mobil trafi inin geçen y la göre 4,5 kat artt n belirten Oyman, “Mobil sat lar toplam online ciromuzun yüzde 6’s n olu turuyor. Toplam ciromuzda online sat lar n pay yüzde 5-6 seviyesinde. 2014’te bunu yüzde 10’a ta may hedefliyoruz” diyor.

2013 y l n ba ar l sonuçlarla kapatan Teknosa, yeni dönemde büyüme stratejisini çoklu kanal (omni-channel) üzerine kurdu. Oyman, “Dünyayla ayn h zla rotay çoklu kanala çevirmek son derece önemli. Bu irketin gelece inin en önemli projelerinden biri. Çünkü mü teri art k tek kanaldan al veri yapmak istemiyor. Evinden, i e giderken yolda telefondan sipari vermek istiyor. Ürününü hemen istiyor, acil kurulsun istiyor, evine gelinsin hizmet verilsin istiyor. Bu ihtiyaçlara kar l k veren irketler ayakta ka- l yor” diyor. Oyman ayr ca gelece in tüketicisine de haz rland klar n söylüyor. “Yeni nesil para kazanmaya ve harcamaya ba lay nca onlar n al - kanl klar na uygun yeni bir dünya düzeni olacak. Bugün ö renciler k s tl bütçelerini online kanallardan harc yor ama yar n i adam olduklar nda al m olduklar gibi online kanaldan sipari vererek üstelik ayn gün teslimat isteyerek harcama yapacaklar. Online alana yat r m yaparak gelece e haz rlan yoruz” diye aç kl yor. 2023’te Avrupa’n n en büyük 3 teknoloji perakendecisinden biri olmay hedeflediklerini söyleyen Teknosa Genel Müdürü Necil Oyman ile Teknosa’y bu noktaya ta yacak yeni stratejinin ad mlar n konu - tuk.

Teknosa’da 1 y l n z doldu. Genel müdürlük teklifini nas l ald n z?

2007 y l nda Teknosa’ya kat ld m. Uzun y llar holding bünyesindeyim. 2001 y l nda Danonesa ile Sabanc Toplulu u’na kat lm t m. Sat kökenliyim. Sonra G dasa’da görev ald m. 2007 y l nda Teknosa’ya kat ld m. Teknosa’da en son sat tan sorumlu genel müdür yard mc s yd m. Uzun y llar Sabanc Holding’in pek çok e itim kademesinden geçtim. Sabanc Holding ne e itim veriyorsa o e itimlerin hepsini ald m. Yönetici aday program yla ba lad m sonra yönetici geli - tirme program na kat ld m. Daha sonra lider yönetici e itimi ald m.

Yani holdingin yedeklenen liderlerinden biriydiniz?

Ben de bugünler için haz rland m dü ünüyorum. Sabanc Holding’de her zaman f rsatlar ç kar. Böyle bir f rsat ç k nca bu görev için holdingin ve grup ba kan m z n planlad ki ilerden birisiydim diye dü ünüyordum. Bir-iki gün içinde Teknosa’n n genel müdürü olarak atand m. O tarihten bu yana bir y l geçti. Tamamen yeni bir ekiple ilk y l geride b rakt k.

Nas l bir irket devrald n z? Öncelikleriniz neler oldu? Neleri de i tirdiniz?

Teknosa, 2001 y l ndan itibaren Türk perakende sektörünü olu turan kurallar belirleyen, at l mlar yapan, yeni ürünleri tüketiciyle bulu - turan bir irket. Hem marka bilinirli inde hem sosyal sorumlulukta hem çal an memnuniyetinde hem de finansal sonuçlarda müthi bir ba ar ya ula t . Bu ekibin içinde 6 y ld r çal yordum. Bu ba ar ya benim ve arkada lar m n da katk s oldu unu dü ünüyorum. Aç kças çok ba ar l bir irket devrald k. Göreve geldi imden bu yana da daha farkl neler yapabilece imize bak yoruz. Trendleri, dünyadaki de i imi izliyoruz. Sürdürülebilirli e odaklanaca z dedik. Oda m zda mü teri var. Mü teriye nas l daha iyi bir deneyim sa layabilece imizi, nas l farkl hizmetler sunabilice imizi ara t r yoruz.

Perakende art k ürün satmaktan ibaret de il. Hizmet sat lar , sat sonras hizmetler ve katma de erli hizmetlerden olu uyor. Bunlar n ilk ad mlar at lm t . imdi derinle tiriyoruz. Omnichannel denen çok kanall perakendecili in önemini ke fettik.

Bugün rekabette herkesin sadece bir kanala odakland bir ortamda dünyayla ayn h zla rotay çok kanala çevirmek son derece önemli. Nedir çoklu kanal bu kadar önemli k lan? irketin gelece inin en önemli projelerinden biri. Çünkü mü teri art k tek kanaldan al - veri yapmak istemiyor. Evinden sipari vermek istiyor. e giderken yolda telefondan sipari vermek istiyor. Ürününü hemen istiyor, acil kurulsun istiyor, evine gelinsin hizmet verilsin istiyor. Evinde kurulum yap ls n istiyor. Dolay s yla bu ihtiyaçlara kar l k veren irketler ayakta kal yor. Ürün satman n d nda art k hizmet ihtiyac var. Bizim gibi irketler de bu hizmetlerin pe inde ko uyor. Di er taraftan art k ürünler birbirleriyle konu maya ba lad . u anda dünyada 11 milyar ürün internete ba lan yor. Çok yeni bir pazar olu turuyor. Teknosa olarak bunu çok s k takip ediyoruz.

Machine to machine (M2M) trendi sizin i sürecinize nas l yans yacak?

Öncelikle bu ürünleri sataca z. Ak ll saatler yava yava gelmeye ba lad . Ak ll bileklikler, ak ll k gözlükler, güne te kaç saat kalman z gerekti ini söyleyen kolyeler, evinize gitmeden

kliman z çal t ran, evinizin panjurlar n indiren sistemler geliyor. Biz bunlar sataca z.

Teknosa olarak bu teknolojinin ürün ve hizmet taraf nda 2014’ten sonra olmay hedefledik. Bu dünyada yeni olu an bir pazar. Biz bu yeni geli meyi iyi takip ediyoruz. Çok k sa zamanda çok ciddi yerlere ula acak. u anda ak ll gözlükler 150-200 dolar seviyesinde. Ak ll bileklikler yine ayn ekilde. Genç nüfusumuzun bu ürünleri kullanma potansiyeli çok yüksek.

Yani giyilebilir teknoloji dedi imiz bu ürünler yeni büyüme alan n z m olacak?

Kesinlikle, bugün ürün ve hizmet kategorilerimizin içinde olmayan ama çok yak n bir gelecekte olacak çok önemli bir büyüme motoru. Önceliklerimizden biri de bu.

2013 y l nas l geçti? Ciro ve di er göstergelerde nas l sonuçlar elde ettiniz?

Stratejik önceliklerimizi ve büyüme alanlar m z belirledik. Bununla birlikte yeni bir ekip olu turduk. O yeni ekip bana ba l 9 ki iden olu uyor. Üst yönetim tamamen yenilendi. Teknosa için 2013 çok ba ar l bir y ld . Sektörde 3 milyar TL ciroya ula t k. Türkiye’de tüketici elektroni i pazar yüzde 18 büyürken biz yüzde 27’lik büyüme yakalad k. 57 milyon TL net kâr aç klama ba ar s n gösterdik. Teknosa’n n kar la t r labilir net kârl l yüzde 19 oran nda artt . Teknoloji marketleri sat kanal nda yüzde 38 seviyesinde pazar pay m zla Türkiye’nin aç k ara pazar lideriyiz. 2013 sonunda Türkiye’nin 77 ilinde 294 ma aza ula t k. Ma aza say m z u anda 308 ve Türkiye’nin en yayg n teknoloji perakende irketiyiz. Teknosa.com ise 2013 y l nda bir önceki y la göre yakla k 2,5 kat büyüme yakalad . 50 milyon TL yat r m yapt k. 4 bin ki ilik istihdam m z var.

2014 nas l geçiyor? lk alt ay nas l geçti?

2013 A ustos ay nda kredi kart harcamalar nda özellikle elektronikte 2012’ye göre dü ü ba lam t . Y l sonunda yeni y la girmeden önce müthi bir al veri tutkusu olur. Böyle ba ar l bir ay n üzerine ocak ay biraz ba ar s z geçer. Ama bu y l böyle olmad . Bu y l taksit s n rlamas gelmeden son ay, ocak oldu. Cep telefonuna taksit kald r ld . Di er ürünlerde taksit say s 12 yerine en fazla 9’la s n rland r ld . Bu müthi bir f rt na kopartt . yi bir aral k ay n n üzerine tarihimizin en iyi ocak ay n ya ad k. Geçti imiz ocakta önümüzdeki 3-5 ayl k al veri öne çekildi. Dolay s yla ocak ay nda yüzde 57’lik bir büyümemiz oldu. Sonra bekledi imiz gibi özellikle cep telefonu kategorisinde ubat, mart aylar nda durgunluk ya ad k. Özellikle mart ve nisan aylar nda biraz daha dengeye oturmaya ba lad . imdi nisan, may s, haziranda biraz daha yukar ç kmaya ba lad . Bizim i imiz büyük moral i i yani tüketici güven endeksiyle çok alakas var.

2013’te sektörde yabanc lar n ç k oldu. Yabanc lar neden ba ar l olamad ? Konsolidasyon devam edecek mi?

Özellikle 2006 y l nda Türkiye yabanc yat r mc lar n oldukça ilgilendi i bir ülke haline geldi. Çünkü Teknosa, pazar olu turdu. Dünyada pazar n büyüklü ü 800 milyar Euro seviyesinde ve uzay p k salm yor. Yani bir y l yüzde 1 büyüyor di er y l yüzde 1 küçülüyor. Avrupa’da pazar n büyüklü ü 230 milyar Euro seviyesinde. Ayn e-

kilde oras da büyümüyor. Oysa Türkiye her y l yüzde 25’lere varan oranda ciddi büyüyen bir pazar var. Dolay s yla çok i tahla buraya yat r mlar n yapt lar. Bu anlamda ilk konsolidasyonu Teknosa yapt . EP, Best Buy bir dönem 100’er metre arayla ma aza açm t . Dünyada bu kadar çok oyuncunun oynad bir pazar yok. Dolay s yla son dönemde do al olarak bir konsolidasyon oldu. u anda toplam be irketiz. Hala say yüksek diyebiliriz. Geli mi ülkelerde 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki dönemde konsolidasyon olabilir. Ama ne zaman olur, kime olur, nas l bir f rsat do ar bilemem.

Yani sektör iki oyunculu bir yap ya m gidiyor?

En az ndan oyuncu say s biraz daha a a ya inebilir. Finansal güç çok önemli, teknoloji altyap s çok önemli, personel altyap s ve yayg nl k çok önemli. Aç kças biz de nas l sonuçlanaca n merakla bekliyoruz. Sizin bir sat n alma plan n z var m ? u anda oraya odaklanm de iliz. Bir f rsat ç karsa ve bu f rsat bize bir de er yarat rsa olabilir. 2014’ü nas l kapatmay dü ünüyorsunuz? Temmuzdan sonra i lerin daha da hareketlenece ini dü ünüyorum. Çünkü Ramazan bitecek arkas ndan okul dönemi ba layacak. Her zaman eylül-aral k aras dönem, perakende için en yo un ve en hareketli dönemdir. yi bir y l bekliyoruz. Sadece ma azac l k anlam nda de il dijital anlamda güçlü bir Teknosa olarak bu büyüyen piyasada son derece faydal 4-5 ay geçirece imizi dü ünüyoruz. 2014 y l n n ilk 6 ay ndaki durum nispeten ödeme sistemleriyle alakal yd . Bankalarda tüketici kredileri de h zlan- d . Biz en son ma azam zda tüketicilerin kredi almas n kolayla t rd k. Tekno finans çözümlerimiz var. Birçok bankayla i yap yoruz. Art k 750 TL’den 15 bin TL’ye kadar ma aza içerisinde kredi verebiliyoruz. u ana kadar ba vuranlar n yüzde 45’i onay ald . Kredi onay alanlar n da yüzde 85’i ürün ald . 2013 büyümesi kadar bir büyüme olur mu? Hay r, toplam pazar n yüzde 10 seviyesinde büyüyece i öngörülüyor.

Televizyonda HD, Full HD, 3D ve smart TV’lerden sonra imdi de 4K teknolojisi pazarlan yor. Dünya kupas yla beraber bu ürünlerin sat lar h zland m ?

TV sat lar n dünya kupas bir miktar etkiledi ama Türkiye kat lm olsayd daha çok etkilerdi. Teknosa olarak televizyon konusunda zaten aç k ara adresiz. Ayn zamanda ak ll telefon ve tabletlerde çok ciddi bir büyüme var. Bu y l beyaz e yada çok büyüme gerçekle tirdik.

Beyaz e yada iç pazar önemli oranlarda daralm t . Sizde beyaz e ya sat lar m artt ?

Aynen öyle. Son 6 ayda beyaz e yada çok ciddi bir büyüme elde ettik. Beyaz e ya sat lar m z n toplam ciromuzdaki pay yüzde 4045’lere ula t . Ak ll telefon sat lar m z da h zl . Telefonda ciromuzun yüzde 5’i normal telefondan yüzde 95’i ak ll telefondan geliyor. 2 y lda hatta 18 ayda bir telefon de i - tiriliyor. Bu süre daha da a a ya gidecek ve büyümeye katk s olacak.

2014’te finansal göstergelerinizin nas l de i mesini bekliyorsunuz?

Ciro hedefi bir yana toplam pazar n üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Hisse de eri performans m z n toplam performanstan daha iyi olmas için u ra yoruz. Türkiye’de her kö ede hem dijital hem fiziksel olarak Teknosa markas n mü - teriyle kesintisiz bir deneyime dönü türmeye çal yoruz. Bununla birlikte yeni ürün gruplar n n, yeni teknolojilerin ilk önce Teknosa’da olmas için çal malar yap yoruz.

Online çok h zl ama hala istenen düzeyde de il. Online nas l fiziki ma azac l n yerini alacak?

u anda hala büyük paray harcayan kesim bizleriz yani X ku a ve daha gerisi. Bizler de ma azaya gidip ürüne dokunmay , sohbet etmeyi, kar la t rmay ve orada denemeyi çok seviyoruz. Ama yeni nesil para kazanmaya ve harcamaya ba lay nca onlar n al kanl klar na uygun bir dünya düzeni olacak. Bugün ö renciler k s tl bütçeyle online kanallardan harc yor ama yar n i adam olduklar nda al m olduklar ekilde online’dan sipari vererek üstelik ayn gün teslimat isteyerek harcama yapacaklar. Yani yeni tüketiciye mi haz rlan yorsunuz? Biraz onlara biraz gelece e haz rlan yoruz. Peki u an kaç farkl tüketici tipi var? Cironuzun en büyük k sm n hangi tüketicilere yap yorsunuz?

Mü teri profilimiz AB grubu a rl kl ve C’ye kadar iniyor. Ya ortalamas 30’un üstünde. Yüzde 70’i erkek, yüzde 30’u kad n. Beyaz e ya sat lar m zda kad nlar n oran yüzde 40’a ç k yor. Ki isel bak m ve küçük ev aletlerini ma azalarda sergilemeye ba lad kça kad n mü terimiz art yor. Bu grup dokunarak ürün al yor. nternet kullanan genç nüfus imdi ma azada inceliyor, online sipari veriyor. Online’daki imkanlar art yor. Ürünler hakk nda daha fazla bilgi vermeye ba l yoruz. Ürün alt nda yorumlar var. Bilgi alma yöntemi online tarafta geli tikçe mü teri bilgi almaya ma azaya da gelmeyecek. Online’dan hem bilgiyi hem ürünü alacak.

Online’ n pay artt kça ma azala ma h z - n z do al olarak dü ecek öyle de il mi?

Belki h z m z yava layabilir ama en uygun en verimli yerlerde ma aza açmaya devam edece iz. 81 ilde olaca z. Yurtd nda büyüme planlar n z var m ? Ara ara bak yoruz ama önceli imizi oraya vermi de iliz. Avrupa’daki pazar n büyümesi durmu durumda zaten. F rsatlar ç karsa de erlendiririz. Ama Türkiye’de pazar hep çift haneli büyürse ve Avrupa’n n yava lamas sürerse 2023’te Avrupa’n n en büyük üç teknoloji perakendecisinden biri olma hedefimiz var.

nternette pek çok rakibiniz var ve orada bir fiyat rekabeti var. Bu durum sizi, kârl l klar ve sektörü nas l etkiliyor?

nternete bakt m zda oradaki kanallar tek kanal olarak sadece orada bulunuyorlar. Kim tek kanalda kal yorsa büyüme konusunda di erlerine göre daha dezavantajl .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.