MUDO’NUN 2017 PLANI

Mudo, son 3 yılda büyük bir dönü üm gerçekle tirdi. Yönetim kadrosunu yenileyip altyapısını güçlendirdi. Eskiye göre daha hırslı bir ekip kurdu. “Barda ı doldurduk artık ta acak” diyen Mudo’nun kurucusu MUSTAFA TAV LO LU, yaptıkları bu dönü ümle gelecek 3

Capital (Turkey) - - BAŞ SAYFA - M. RAUF ATEŞ rates@capital.com.tr AYÇE TARCAN AKSAKAL aaksakal@capital.com.tr

Mustafa Tavilo lu, Türkiye’nin önde gelen perakendecilerinden. 50 y l önce Fita Pasaj ’nda temelini att Mudo, bugün y ll k cirosu 450 milyon liray bulan dev bir perakende irketine dönü tü. Tavilo lu, son dönemde en h zl büyümeyi ise 15 y l önce Mudo-Concept markas yla girdi i mobilyada yakalad . Mobilyan n ciro içindeki pay yüzde 40’a ula t . Tavilo lu, geçti imiz y l irketinin yönetimini o lu Ömer Tavilo lu’na b rak p günlük operasyondan elini aya n çekti ini söylese de yönetim ekibine yukar dan a abeylik yap yor. Art k bir nevi dan man olarak çal t n söyleyen Tavilo lu, her gün ofise gitmese de tabletiyle i leri yak ndan takip ediyor. Tavilo lu, “Babam da ölene kadar i e bakt . Sadece günlük operasyonlara kar m yorum” diyor.

Tavilo lu’nun 3 y l sonras için hedefiyse Mudo’yu 2 kat na ç karmak. Tavilo lu, bu h zl büyümede en büyük pay n mobilyadan gelece ini söylüyor. Mobilyada bayilik d nda daha küçük metrekareli evlere hitap edecek yeni bir marka haz rl da sürüyor.

Tavilo lu, perakendede artan yabanc oyuncu say s ndan da memnun… “Eskiden Benetton, Ikea geldi inde Mudo için ‘Bitti, batacak’ derlerdi. Bunun olmayaca n gösterdim. imdi de hodri meydan” diyor ve ekliyor: “S f rdan bu noktaya geldim. Tüccar n sanatç s y m. nsan i ini do ru yaparsa çar uzad kça k smeti artar.”

Mudo’nun kurucusu Mustafa Tavilo lu’yla perakendedeki son durumu, 3 y lda gerçekle tirdikleri büyük dönü ümü ve Mudo’yla ilgili gelecek hayallerini konu tuk:

i o lunuza devrettiniz. Art k ne kadar i in içindesiniz? Nelerle ilgileniyorsunuz?

Ameliyat geçirene kadar Mudo Consept’in ürün al mlar yla ilgileniyordum. Fuarlara gidip seçicilik yap yordum. imdiyse merkeze 3 ayda bir gidiyorum ya da gitmiyorum. Sadece yeni fikirler olu turmak konusunda dan ma kurulumuzla birlikte dan man olarak çal yorum. Dan ma kurulunda kimler var? Türkiye’nin en önemli dan ma kurulu bizde. Her biri kendi alan ndaki ba ar s n sonuna kadar kan tlam Türkiye’nin en de erli isimlerinden olu an bir dan ma kurulu Mudo’ya destek oluyor…

Dan ma kurulunun ba kanl n Finansbank Yönetim Kurulu Ba kan Ömer Aras yap yor. Kurulda Borusan Holding CEO’su Agah U ur, Korn&Ferry Ba kan erif Kaynar, Fenerbahçe CEO’su Hasan Hakk Y lmaz ve Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden Hakan Ergin var. Bu arkada lar n hepsi Mudo’ya yürekleriyle katk da bulunuyor. Günlük i lerden çekildiniz diyebilir miyiz? Evet, gerçek anlamda günlük i lerden çekildim. Ama her gün ne yapt lar diye i e bak - yorum. , benim hobim. Babam da ölene kadar i e bakt . Sadece günlük operasyonlara kar - m yorum. 5 ayd r Akmerkez ma azas na girmedim. Son dönemde sadece yeni bayilik modeli gibi katk s olacak i lere bak yorum. Son 3 y lda, zaten Mudo’da gurur duydu um bir yönetim kurduk. Tam olarak neler de i ti son 3 y lda? Ben i ten hazz m ald m. Bundan sonra beni tatmin edecek tek ey, benim d mda da Mudo’nun devam etti ini göstermek. Bana hayat m boyunca hep “one man show” dediler. Ancak gerçek öyle de il. Zaten dünyada da böyle bir ey

yok. Çok çal t m. Ancak benim d mda Mudo’da çok iyi bir ekip vard . Ekip olmadan ba ar l olmak mümkün de il. Torpille girilmeyecek bir müessese yapal m diyordum. Hat rla insan alam - yoruz. Böyle bir sistem kurduk. Ne zamana kadar i iniz “one man show”du? Her i te bir usta laz m ancak ekip de önemli… Dünyada Jeff Kountz’un bir tablosu 35 milyon dolara sat l yor. Her tabloyu kendi mi yap - yor? Hay r, yan nda en az 40 ki i çal yor. Ba ar için iyi tak m, iyi eleman art. Kap daki bekçi Bekir Amca olmasayd , ben de olmazd m. 40 y ld r yan mda çal yor. Bir sürü bankac arkada m vard . i b rak p çiftliklerine çekildiler. Ben buradaysam devam ediyorsam ‘Bu i in adam y m’ demektir. i b rakanlar çiftlikte tavuk besliyor diye ben de gidip tavuk mu besleyece im?

Geriye dönüp bakt n zda i le ilgili pi - manl n z var m ?

e çok ko maktan arkada lar m yan mda beraber çok ko turamad m. Hayata tekrar gelsem yan mda ordusuz dola mazd m. Daha çok arkada lar mla olurdum. Bu konuya çok fazla önem verirdim. Son 3 y ld r Mudo’da neleri de i tirdiniz? Bir kere insana muazzam yat r m yapt k. nsan, hayat m zda zaten çok önemliydi. Ancak son dönemde do ru insan n önemi daha çok artt . Teknoloji art k herkese, her noktaya ula yor. Mühim olan bilgiyi de erlendirmek. Bilgiyi de erlendirmek de kalite istiyor. Bunun için kadroda müthi de i iklik yapt k. Yeni insanlar ald k. Son 3 y lda 40’a yak n üst düzey yönetici Mudo’ya girdi. Çok h rsl bir kadro olu tu. Bu h rsl yönetici kadrosu kendine de h rsl kadro olu turdu. nsana yat r m n d nda ma azalar m z yeniledik. Tuzla’da Mudo Concept için muazzam bir depo kurduk. Depomuzun, dünyada e i benzeri yok. Ambarda Haluk Akakçe videosu oynuyor. Deponun duvarlar nda 300’den fazla sanat eseri var. Di er yat r mlar neler oldu? Son 3 y lda Mudo olarak çok büyük ma aza yat r m yapt k. Yeni ma azalar açt k. Bu metrekarelerde ürüne, görünmeyen teknolojilere yat r m yapt k. imdi Mudo Look isimli dijital dergimizi yay nl yoruz. nternet dünyas na çok büyük giriyoruz. Y l n Çok Kanall Perakendecisi kategorisinde Dünya Perakende Ödülleri yar mas nda finale kald k. Kadroyu yenilemenin etkisi ne oldu? Kadroyu yenilemenin sonucu her ey çok farkl oldu. Bir kere çok büyük bir at l m içine girdik. Bodrum Yal kavak Palmarin Mudo Marina ma azam z Dünya Perakende Ödülleri yar mas nda büyük ba ar sa lad , finalist oldu. Yal kavak, Ni anta ma azalar m z müze ma aza oldu. Depomuz müze depo oldu. Sonuçta beklentiyi yükseltti inizde film iyi ç kmaz. Ama yine de Budape te Oteli gibi iyi bir iki film vard r. Mudo’ya da ne derseniz deyin iyi film. Kaç ma azaya ula t n z? Toplamda 116 ma azaya ula t k. Ancak bunlar n içinden 4-5 tanesini kapatabiliriz. Bir ay sonra Ata ehir ma azam z aç yoruz. Büyüklü ü 4 bin metrekarenin üzerinde olacak. Ayaza a’da da 10 bin metrekarelik yeni bir ma aza projemiz var. Gerçekle irse Avrupa Yakas ’n n en büyük ma azas olacak.

Yurtd nda yeni ma aza açmay planl yor musunuz?

Bu y l yurtd taleplerini de erlendirmeye ba l yoruz. lk etapta 3 ma aza açaca z. Özellikle yurtd nda çok sa lam gitmek istiyoruz. Çok kötü bir Dubai tecrübemiz oldu. Bundan çok istifade ettik. Dubai’de ne oldu? Oradan çok büyük ders ald k. Bundan dolay hiç üzülmüyorum. sadece para de il, önemli olan do ru adam bulmak. Dubai’de çok varl kl birisiyle i birli i yapt k. Ancak i e bakmay nca i yürümez. Perakende, bankac l k gibi de il. 2 kere 2 e ittir 4’ü yapmak için sadece çarpmak gerekmiyor. Üzerine daha fazlas n koymak gerekiyor. Üzerine daha fazlas n nas l koyuyorsunuz? Hiçbir i te mucize yok. Önce i ini iyi yapacaks n, sonra da çok çal acaks n. hayat nda maden bulmad ysan, para götürmüyorsan, babadan kalmad ysa mucize yok. Ben i imi iyi yaparak mucizenin gerçekle tirilebilece ini gösterdim. Muhitimdeki ki ilerin yüzde 1’i kadar varl m yok. Ancak ben artistim. Tüccar n sanatç - s y m. Ticareti sanat gibi yap yorum. Bunun da kar l n al yorum. O lum Ömer’e de hep bunu nasihat ediyorum. O da gece gündüz çal yor.

Bayilik verme fikri nas l ortaya ç kt ?

Ma azalar m her gören bizden mal al p satmak istiyordu. Yurtiçi ve yurtd ndan çok fazla ba vuru al yorduk. Bir de art k Anadolu’ya yay lmam z gerekti i için böyle bir model geli tirmek istedik. Bayilikle ne hedefliyorsunuz? Önümüzdeki 2 y lda Mudo Concept markam zla mobilya ve ev dekorasyonunda 40-50 bayi vermeyi planl yoruz. Bu modelle bütün Türkiye’de büyük mobilya ma azalar açmay hedefliyoruz. Mudo Concept için müthi bir altyap kurduk. Her gün 300-500 haneye mal teslim ediyoruz. Sevkiyat sorunlar n yüzde 1’e indirdik. Mudo’yu nerede hayal ediyorsunuz? 15 y ld r hep dünya markas olmak istemiyorum, Türkiye markas olmak istiyorum diyordum. Herkes bunu söyledi imde a r yordu. Bugün de ayn ekilde dü ünüyorum. Türkiye’de marka olamazsan dünyada marka olamazs n. Bunu 20 y l önce söyledim. te hodri meydan… Amerika’n n önde gelen markas geldi çar y uzatt . Ne kadar memnunum bilemezsiniz. Türkiye’ye Benetton ilk geldi i zaman “Mudo batt ” dediler. Ikea geldi yine Mudo’nun i i bitti diye konu tular. 17 y ld r Akmerkez’de Zara ile yan yana sat yap yorum. Zara daha sonra 9 marka daha getirdi. Sonuçta i ini do ru yaparsan çar uzad kça insan n k smeti artar. Bugün de Amerika’n n en tan nm irketi geldi… Hodri meydan…Yabanc oyuncular n pazara girmesinden çok memnunum. Büyüme stratejiniz ne olacak? Mudo Concept’teki büyüme, yeni bayilik sistemiyle daha da artacak. Mudo Concept’le hem yurtiçinde hem yurtd nda h zl büyüyece iz. Mobilya ve ev dekorasyonunun d nda tekstil de çok önemli noktaya geldi. Haz r giyimi de daha büyük, daha köklü yapaca z. u anda ciromuz 450 milyon TL civar nda. 2017’de ciromuzu 2 kat na

ç karm olaca z. Bu y l perakendede sat lar nas l gidiyor? ler zor gidiyor. Bu durum indirimlerin sezon ba nda ba lamas ndan belli. Önce bu durumun neden kaynakland n belirtmek gerekiyor. Mühim olan böyle zamanlarda gemiyi yüzdürmek ve ba ar y yakalamak. Bal k oldu u zaman herkes tutuyor. Bal k az oldu unda tutmak daha de erli. S k nt n n nedenleri nedir? En önemlisi her taraf m zda sava var. Kom uda huzur olmazsa bizde de olmaz. kincisiyse Türkiye’de perakendede müthi bir arz var. Arz sorunu iki türlü kendini gösteriyor: Birincisi, olmayacak kadar AVM aç l yor. kincisi, dünyada en çok markan n bulundu u memleket olduk. Hem marka hem de AVM ço ald . Bir ma azan n kald raca yerde 5 ma aza var. Bu da rekabeti zorluyor.

Peki size göre bundan sonra sektörde iflaslar, kapanmalar bekliyor musunuz?

Bunlar n olmamas için korunmak gerekiyor. Zaman nda biz de hata yapt k… Halk aras nda “Çok bilen çok yan l r” diye ça d bir laf var. Halbuki koleksiyonerler “Çok bilen az yan l r” der. Dünyada yan lmayan yok. Biz de yan ld k. Ama imdi çok daha dikkatli hareket ediyoruz. Yan ld m z yat r mlar m zdan ç k yoruz.

Ancak bütün bunlara ra men Türkiye’de hala do rular yapan n, daha çok çal an n, daha dikkatli olan n her i e scanner inceli inde bakan n sürdürülebilirli inin daha yüksek oldu unu dü ünüyorum.

Bu dönemi a mak için korunma reçetenizde neler var?

Bu dönemde adama, mala ve masrafa daha çok bak yoruz. Art k oyun sakat, formsuz oyuncuyla oynanm yor. Koçluk çok önemli. Masrafa, ürüne de daha dikkatli bak yoruz. imizi iyi biliyoruz. Kurt dumanl havay sever. Buraya kadar ya ad ysak, 50 y l sonra da benimle siz görü meyi arzu ediyorsunuz, bütün bunlar bizim ba ar m z gösterir. Yeni bir sektöre girme plan n z var m ? Art k ehliyet, derinlik çok daha önem kazand . Bizim, i imizin d nda ba ka i imiz yok. Bizim için en önemlisi i imizi daha iyi yapmak, daha do ru yapmak. e, hiçbir zaman para diye bakmad k. Bundan sonra da en do ru i i yapan olmak istiyorum. Cebimdeki paray , tablolar m n de erini sorsan bilmem. Ama en iyi tablolar n bende oldu unu söyleyebilirim. Müze projesi ne a amada? En büyük hedefim bugüne kadar sanat alan nda yapt m birikimi sergilemek. Ancak daha müzenin aç lmas na 2 y l var. Tuzla’daki depoyu cumartesi, pazar gezilecek müze haline getirmek istiyoruz. Tuzla’daki depomuzda 300’e yak n sanat eseri var. Gelenlerden ücret almak yerine ikram da yapaca z.

Son olarak o lunuza aktard n z ilkeleriniz, s rlar n z var m ?

O luma hep “Mucize yok. Kimse sana gökten bir ey vermez. Tek yönlü olma” diye nasihatte bulunuyorum. Beni ben yapan de tek yönlü olmamak. Elim aç k. nsanlar seviyorum.

MUSTAFA TAVİLOĞLU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.