ELIT’LER KULUBU

Bir irket için büyümekten daha zor olan bir ey varsa o da ku kusuz bu büyümeyi kal c k lmak… Capital’in yeni ara t rmas , i te bu zor hedefe ula an “elit” irketleri ortaya koymay amaçl yor. Son 10 y ll k Capital500 listeleri baz al narak yap lan ara

Capital (Turkey) - - BAŞ SAYFA - YASEMİN ERDOĞAN yerdogan@capital.com.tr

C apital500, 17 y ld r Türk i dünyas na k tutan önemli bir ara t rma. Bu uzun soluklu ara t rmada y llar boyunca elde edilen veriler, hem ekonomiye hem özel sektörün dönü ümüne dair doyurucu bilgiler içeriyor. 17 y l n sonunda geldi imiz noktada, Capital500 verilerinin sadece ciro veya ölçek s ralamas ndan çok öte bir derinli e ula t n söylemek mümkün. lk kez bu y l yapt m z “Türkiye’nin Elit irketleri” ara t rmas ise i te bu birikimin sonucunda ortaya ç kt .

Peki “Türkiye’nin Elit irketleri” ara t rmas nas l yap ld ? Hangi kriterler baz al nd ?

Benzerleri ABD ve Avrupa’da yap lan bu ara t rmaya, son 10 y l boyunca, yani 2004-2014 y llar nda Capital500’e giren tüm irketler kat ld . Bu süre zarf nda her y l listede yer alan irketlerden, bir önceki y la göre ciro baz nda “küçülme ya-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.