2015’e kadar ajandada neler var?

Capital (Turkey) - - CAPITAL’ DEN - Sedef Seçkin Büyük

Geçti imiz ay içinde Türkiye önemli bir e i i daha atlad ve cumhurba kanl seçimlerinin sonuçlar ilk turda belli oldu. Hemen ard ndan seçimin yaz aylar na denk gelmesi nedeniyle seçmenlerin kat l m düzeyinin dü ük kald yaz ld , çizildi. Ancak neticede 11 y ldan fazla ba bakanl k yapan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye’nin halkoyu ile seçilen ilk Cumhurba kan oldu. Böylece Türkiye “yar ba kanl k sistemi” diye adland r lan farkl bir siyasi rejimle tan acak. Erdo an’ n as l projesi ise Türkiye’de ba kanl k seçimine geçi i sa lamakt . Henüz bu hedefine ula amad . Yeni dönemde Türkiye’yi ba kanl k rejimine geçirme çabalar n n sürece i tahmin ediliyor. Umar z bu siyasi çabalar esnas nda ekonomi ihmal edilmez. Çünkü art k geçmi te gördük ki seçim ortam ve yüksek siyasi tansiyon maalesef geçim konusunu yani ekonomiyi gölgede b rak yor.

2014, yerel seçim ve cumhurba kanl seçimi tela içinde siyasi tansiyonun yükseldi i ve tüm bunlara kom u ülkelerdeki sorunlar n eklendi i bir y l oldu. 2015’te de Türkiye’yi bir genel seçim bekliyor. Önümüzdeki bir y l içinde seçimlere kadar olan süreçte ya anabilecek olas senaryolar ve Türkiye’nin nas l bir ekonomik performans gösterebilece ini Konjonktür sayfalar nda Orhan Karaca’n n kaleminden okuyabilirsiniz.

Bu ay “Türkiye’nin En Güçlü 30 nsan ” ba l yla yay nlad m z özel ara t rmam z için büyük emek harcad k. Önce yay n kurulumuz adaylar belirledi. Ard ndan CEO Club ve CMO Club üyelerinden bu listeyi oylamalar n istedik ve onlar n oylar n n katk s yla nihai s ralama ortaya ç kt . Mutlaka inceleyin.

Ayr ca tüm i dünyas profesyonellerini 2014 Aral k say m z n kapa nda yer alacak olan GFK Türkiye ile birlikte yürüttü ümüz Türkiye’nin En Be enilen irketleri adl ara t rmam z n anketine kat lmaya davet ediyorum.

yi okumalar diliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.