BİR ŞİRKET NASIL DÜZLÜĞE ÇIKAR?

Capital (Turkey) - - CAPITAL’ DEN - Lori Loesch Anna Keely, Dublin

SORU:

Üniversitede i letmecilik e itimi alan ve ailemizin sahip oldu u gayrimenkul irketinden ayr lan o lum Jules’a nas l yard mc olabilirim? Buras müthi kâr eden bir kurulu , ancak ben onun kalbinde burada bir kariyer yapmak olmad n gayet iyi biliyorum. Bir ebeveyn çocu unun gitmesine nas l izin verir?

CEVAP:

Bir baba olarak çocu unun kendi yolunu çizmesine ve ya amla ilgili kritik kararlar almas na izin vermenin ne kadar zor oldu unu ben de gayet iyi bilirim. Ancak sizin de kavraman z gerekir ki gitmesine izin vermenin ayr l kla hiç bir alakas yok. O sadece ba ms zl kla ilgili bir konu.

Annem Eve’de ya ad 90 y l boyunca muazzam

SORU:

Daha geçenlerde rlanda’da oturmu ve çok iyi bilinen bir markay sat n ald m. Her ne kadar bu irket yakla k 40 y ld r faaliyet gösteriyor olsa da art k çe itli nedenler yüzünden hiç kâr edemiyor ve cirosu da çökmü durumda. Ancak benim fikrimi sorarsan z bu marka halen çok de erli. Alacakl lara borçlar ödemek için ciroyu art rmaya çal rken bu marka de erinden nas l faydalanabilirim?

CEVAP:

Bir irketi devralmanın cazibesi onun zaten oturmu bir mü teri tabanı olmasında yatar ve yeni patronlar onda genellikle inovasyon ve büyüme fırsatları görür. Anna senin durumunda ise öncelikle bu irketin i lerinin neden durdu una bakman ve marka ismi dı ında ne gibi aktifleri oldu una ve onlardan nasıl faydalanabilece ine karar vermen gerekir.

A a ıda satın alınan, oturmu irketlerdeki giri imcilerin ve yöneticilerin kar ıla abilecekleri dört yaygın sorun ve onların çözüm formüllerini veriyorum: ayet bir irket mükemmel tasarlanmı ve güvenilir ürün ya da hizmetleri rekabetçi fiyatlardan sunamıyor ve bu sunumları kusursuz bir mü teri hizmetleriyle destekleyemiyorsa o zaman onun upuzun bir mazisi olmasının hiçbir anlamı yoktur. Zamanın hızla akıp gitti i bugünlerde uzun ömürlü olmak genel kural olmaktan çok istisnai bir durumdur. Yale Üniversitesi’nden Richard N. Foster tarafından yapılmı 2012 tarihli bir ara tırmaya göre, Standard & Poor’s 500 endeksine giren bir irketin ortalama ya am ömrü 1958 yılında 61 yıl iken bugün sadece 18 yıla inmi tir.

Günümüzde bir irket kurma süreci hiç olmadı ı kadar hızlıdır, ancak batı mekanizmaları ondan da hızlı çalı ır. Sosyal medya aracılı ıyla yeni irketinizin ürünlerinin ve hizmetlerinin reklamını pahalı olmayan bir yöntemle kolaylıkla ve çabucak yapabilirsiniz. Ancak bu kanallarda tüketicilerin kötü deneyimlerinin yapaca ınız reklamlardan da hızlı bir ekilde kulaktan kula a yayılaca ını da unutmamalısınız. Mü terilerinizin markanız hakkında ne dü ündüklerini anlamak için öncelikle kendi irketinizin ürünlerini ve hizmetlerini herhangi bir dükkandan satın alın, eve getirip deneyin, irkete bir ikayet telefonu açın ve bakın size kar ı nasıl davranıyorlar. Ödedi iniz paranın kar ılı ını aldınız mı? Bu deney sayesinde iyile tirme yapılması gereken çok sayıda alan bulabilirsiniz.

Biz Britanya’da asla bitmeyen bir i için

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.