YUVAYI TERK ETME ZAMANI

Capital (Turkey) - - CAPITAL’ DEN -

bir macerac ruh vard ve daima ba ms zl n önemini vurgulard . Benim yeti me ça lar mda annem sürekli olarak kar ma öylesine meydan okumalar ç kart rd ki bu sayede benim do ru kararlar verme konusundaki yetene ime güvenmemi ö renmemi hedeflerdi.

Ben küçücük bir çocukken annem kulland arabas n evimizden be kilometre kadar uzakta hiç bilmedi im bir yerde durdurmu ve bana arabadan inerek kendi kendime evin yolunu bulmam söylemi ti. Ben ise eve sa salim dönmeyi ba arabilmi tim. Ancak bu annemin beni s nad tek olay de ildi. Sadece 12 ya ndayken beni bir akrabam z n 80 kilometre mesafedeki evine bisikletle tek ba ma gitmeye zorlam t . Ancak bu sayede kendi iç dünyam ke fedebilmi tim. imdi geriye dönüp bakt mda çocuklu umun özene bezene planlanm bir triatlon oldu u-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.