BEŞİNCİ KEZ EN İYİ OLDU

Capital (Turkey) - - FİNANS DÜNYASI -

Dünyan n en büyük faktoring organizasyonu Factors Chain International (FCI), 2009, 2010, 2011 ve 2012 y llar ndan sonra 2014 y l nda da TEB Faktoring’i dünyan n “En yi hracat Faktoring irketi” ilan etti. TEB Faktoring, 75 ülkeden 268 faktoring irketinin de erlendirmesiyle, be inci kez “En yi hracat Faktoring irketi” unvan na lay k görüldü. Haziran ay nda Kanada’da gerçekle tirilen 46’nc ola an FCI Genel Kurulu, irketleri hizmet kalitesi, muhabir ili kileri, ihracat hacmi, muhabir ve ihracat yap lan ülke say s gibi kriterlere göre de erlendirdi. De erlendirmeler sonucunda TEB Faktoring yüzde 99,1 not oran yla “Mükemmel” derece ald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.