İSTİKRARLI BÜYÜME

Capital (Turkey) - - FİNANS DÜNYASI -

Dünya çap nda 60’tan fazla ülkede 65 milyon mü teriye hizmet veren Generali, 2014 y l n n ilk yar s na dair finansal sonuçlar duyurdu. Avrupa’n n en büyük üçüncü sigorta irketi Generali, 2014 yar y l sonuçlar nda faaliyet sonucunu 2,5 milyar Euro’nun üzerinde aç klad . Söz konusu rakam, grubun 2013’ün ilk yar s yla kar la t r ld nda yüzde 9,5’lik bir büyümenin gerçekle ti ini gösteriyor. Net kazanc n ise sabit bir seviyede koruyarak 1 milyar Euro olarak aç klayan Generali, istikrarl büyümesini sürdürüyor. Sigorta irketleri için hayati önem ta yan sermaye yeterlili i göstergesi olan Solvency I oran ise grubun Ocak 2013’te aç klanan 2015 hedeflerinin de üzerinde gerçekle erek yüzde 162 olarak aç kland .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.