AKSA AKRİLİK NOTUNU ALDI

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Aksa Akrilik Kimya

Sanayii A. ’nin kurumsal yönetim

derecelendirme çal malar , Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim lkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak

üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A. . taraf ndan tamamland . Aksa Akrilik’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 tam puan üzerinden 9,22 olarak aç kland . Aksa Akrilik, Sermaye Piyasas Kurulu’na kay tl ve borsaya aç k olan 400’ü a k n irket aras nda gönüllü olarak derecelendirmeye tabi tutulan 50’nci irket olmas yla

alan nda ba ar l bir irket oldu unu da kan tlad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.