GLOBAL WELLNESS DAY DÜNYAYA YAYILIYOR

Capital (Turkey) - - TURIZM -

“Sadece tek bir gün, tüm ya am n z de i tirebilir” slogan yla yola ç kan “Global Wellness Day”, 5 k tada 20’den fazla ülkenin 33 SPA noktas nda 2015 y l ndan itibaren her y l haziran ay n n ikinci cumartesi günü kutlanacak ekilde etkinlik takvimine al nd . Richmond International Kreatif Direktörü Belgin Aksoy liderli inde, “Sa l k hayat m z n en önemli konular ndan biri oldu u halde neden özel bir günü yok” sorusundan hareketle Türkiye’den ç k p dünyaya ta nan “Global Wellness Day”, bilinçli ve daha iyi ya am için hayat m z 1 gün bile olsa de i tirerek, sa l kl ya ama dikkat çekmeyi amaçl yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.