AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Capital (Turkey) - - IŞ DIŞI YAŞAM -

nsan kaynaklar alan nda kurum kültürünün in aas ve geli imi üzerine 50 ülkede ara t rma,

dan manl k ve e itim hizmetleri veren Great Place to Work Enstitüsü ile Y ld z Teknik Üniversitesi

aras nda bilimsel i birli i yapmak üzere protokol imzalad . mza töreninde konu an Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, Great Place to Work enstitüsünün global çapta gerçekle tirdi i ara t rma, dan manl k ve analizleriyle insan kaynaklar uygulamalar ve alanlar nda çok önemli know-how’a sahip oldu unu belirterek enstitünün gerçekle tirmi oldu u ara t rma ve analizlerin emsalleri içinde en yüksek bilinirlik ve küresel anlamda en geni kapsaml kurum kültürü

ara t rmas özelli ini ta makta oldu unu söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.