İSTİKLAL HARBİ VE ANADOLU

Capital (Turkey) - - KITAP -

Mehmet Turgut Bey, 1921 y l nda Askeri Baytar Mektebi’ni bitirdikten sonra Kurtulu Sava ’na Garp Cephesi’nde kat lm . Sakarya Meydan Muharebesi’nden Büyük Taarruz’a cephenin ba veteriner muavini olarak görev yapm . Hem sava n hem mesle inin zorluklar n ya am bir hürriyet sevdal s ... Anadolu’nun çe itli yerlerinde görev yapan Mehmet Turgut Bey ve arkada lar , bütün bu zaman boyunca ba ka cephelerden gelecek iyi haberleri ve bar beklerken bir yandan da türlü imkans zl klara ra men görevlerini aksatmamak için çabalam lar. stiklal Harbi ve Anadolu adl kitab yla Mehmet Turgut Argun, 1921-22 y llar aras nda tuttu u günlü ünde cepheye dair gözlemlerini aktar yor. “Anadolu Hat ra Defteri” ba l yla 1923 y l nda yazd an lar nda Anadolu'da bulundu u yerler, oralar n insanlar ve sava a dair hislerini anlat yor. Kurtulu Sava 'n n önemli ahsiyetlerinin ve cephe foto raflar n n yer ald kendi albümünden foto raflarla birlikte, Mehmet Turgut Bey'in an lar döneme farkl bir tan kl k sunuyor...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.