ÇOCUKLUK

Capital (Turkey) - - KITAP -

Anna Karenina, Sava ve Bar , Dirili ’in büyük yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910), ya am n n son 30 y l nda

kendini insan, aile, din, devlet, toplum, özgürlük, boyun e me, ba kald rma, sanat ve estetik konular nda kuramsal çal malara verdi. Bu dönemde yazd roman ve öykülerinde y llarca üzerinde dü ündü ü insanl k

sorunlar n edebi bir kurguyla ele ald . Tolstoy’un yar otobiyografik denebilecek üçlemesinin ilk kitab olan “Çocukluk”, ilk kez 1852 y l nda Sovremennik adl dergide yay mland . Sade kurgusu, samimi, çarp c anlat m yla okurlar aras nda oldu u kadar dönemin edebiyatç lar aras nda da büyük ilgi gördü. “Çocukluk”, dünyan n en büyük yazarlar ndan birinin do u unu müjdeleyen ilk eser olma özelli i ta yor. Üçlemenin di er kitaplar lkgençlik

ve Gençlik de Bankas Kültür Yay nlar Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nde yay mlanacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.