“HERKES OKUMALI”

Capital (Turkey) - - KITAP -

ROLAND STEHLIN / BOEHRINGER INGELHEIM TÜRK YE GENEL MÜDÜRÜ Profesör Celal engör’ün yazd “Bilgiyle Sohbet”i herkesin okumas gerekiyor. Ya am anlamak isteyen herkes okusun. Kitap, Celal engör'ün 20 y l a k n süre çe itli dergi ve gazetelerde, ba ta bilim olmak üzere e itim, tarih, arkeoloji, co rafya, edebiyat, toplum ve kültür gibi pek çok alanda yay mlanan yaz lar ve konu malar ndan olu turulmu . Dünyan n en sayg n jeolog, bilim adam ve üniversite hocalar ndan biri olmas n n yan s ra Prof. engör'ün en önemli özelli i hayata bir bütün olarak bilim çerçevesinden bakmas . Prof. engör bilimsel birikimini elbette yine ba ta bilim olmak üzere e itim, tarih, arkeoloji, co rafya, edebiyat, toplum ve kültür gibi pek çok alanda okurlarla payla yor. Herkesi bilgiyle sohbete davet ediyor. YA AR BÜYÜKÇET N / SOFRA GROUP CEO’SU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.