HEDEFİ ORTAK PAZARLAMA

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

BÜYÜME SÜRÜYOR 2012 y l nda 15,7 milyar adet olan yumurta üretimi 2013’te 16,7 milyar adede yükseldi. Üretim aylara göre de i iklik gösterse de y ll k ortalama art yüzde 11,3 olarak gerçekle ti. Sektör son 5 y ll k performans yla dünya yumurta üretimindeki 10’unculu unu korurken ihracatta 2’nci s raya yükseldi. 2012’de 351milyon dolar olan ihracat tutar , 2013’te yüzde 16’l k büyüme ile 407 milyon dolara ula t . 3 milyar dolar civar nda ciroya sahip yumurta sektörü, 1050 i letmede 100 bin ki iye istihdam sa l yor. NET ZARAR 2012 y l nda ortalama 18,5 kuru olan yumurta fiyat , 2013’te de ayn seviyede kald . Bu, enflasyon dikkate al nd nda üreticinin aleyhine bir geli me oldu. Maliyet ve yumurta sat fiyatlar k yaslamas na göre y l n ilk 7 ay nda üreticiler net zarar etti ve sektörün 2013 y l kârl l 2012’nin gerisinde kald . Olumsuzlu un sektörde üretim planlamas n n eksikli inden kaynakland görü ü hakim. Plans z büyüme, yetersiz pazarlama ko ullar fiyat istikrars zl na neden olurken sektör her y l ayn k s r döngüyü ya yor. TEBL RAHATLATACAK Yürürlü e girecek Yumurta ve Yumurtal Ürünleri tebli i ile yumurtan n 5-12oC aral nda muhafaza zorunlulu unun kald r lmas ve dökme yumurta sat na izin verilmesi bekleniyor. Bu da sektörü rahatlatacak. Sektör üretici/tüketici fiyat aras ndaki yüzde 40-45’lik fiyat fark n aza indirecek pazarlama yöntemleri geli tirmeye odaklanacak. YUM-B R Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, “Üreticiler ortak pazarlama irketleri olu turabilirse hem daha çok kazanabilecek hem daha ucuza yumurta tüketilebilecek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.