GELECEKTEN UMUTLU

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

ND R M ETK LED Türkiye motosiklet sektörü, y ll k sat lar milyon adetlerle ifade edilen Uzakdo u pazarlar na göre çok küçük bir pazar. 2011 y l nda 250 cc’ye kadar olan motosikletlerin ÖTV oran nda yap lan indirim sonucu sat larda yüzde 47’lik bir art ya and ve sat adedi 199 bine ula t . Fakat yap lan indirimin sadece 250 cc’ye kadar olan bölümde uygulanmas nedeniyle art 2012 y l nda yerini yüzde 10’luk bir dü ü e b rakt . 2013 y l n n ikinci yar s nda zorlanan sektörün sat lar bir önceki y la göre yüzde 3,5 büyüdü. ALGI ÇALI MASINDA Motosiklet sektörünün en önemli avantaj , henüz geli mekte olan bir pazar yap s na sahip olmas . Ancak pazar n geli im potansiyelini engelleyen yüksek vergiler, trafikteki güvenlik sorunu, sürücü e itimi ve ehliyet sistemi gibi etkenlerde de i ikli e gidilmesi gerekiyor. artlar uygun hale getirildi i takdirde sat lar n h zla artaca öngörülüyor. Motosiklet Endüstrisi Derne i (MOTED), trafik güvenli inin sa - lanmas için aktif çal arakmotosikletin tercih edilmesini engelleyen olumsuz alg y gidermeye çal yor. POTANS YEL VAR 2014 y l sonu için motosiklet sat lar n n yüzde 3’lük bir dü ü le 180 bin seviyesinde kalmas bekleniyor. Sektör yine de büyümeden umutlu, çünkü ülke nüfusuyla mevcut motosiklet say s oranland - nda henüz motosiklet kullanmayan büyük bir potansiyel oldu u görülüyor. MOTED yetkilileri, “Hedefimiz motosikletin ya am içerisinde daha fazla yer almas n sa lamak için vergi, karayollar düzenlemeleri ve trafik kanununda yap lmas gerekenler için ilgili kurumlarla çal arak sektörü geli tirmek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.