BÜYÜME KENTSEL DÖNÜŞÜME TAKILDI

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

BÜYÜMES YAVA LADI 2002 y l nda yakla k 1 milyar TL ciro yapan yal t m sektörü, 12 kattan fazla büyüyerek bugün 12 milyar TL’yi a t . 2010 y l nda sat hacminde yüzde 21,6 oran nda büyüme ya and . Sat lar n art grafi i 2011’de de sürdü. 2011’de yüzde 26,5 artan sat lar, 2012’de yüzde 21,4 yükseldi. 2013 y l nda ise ivmesi yava layan sektörün sat lar , yüzde 15,4 civar nda büyüme ile 16,4 milyon metreküpe ula t . MANTOLAMA AZALDI Özellikle s yal t m n n en önemli uygulama alan olan “mantolama”da yava lama görülüyor. Bunun nedeni olarak tadilat veya d cephesine bu tür uygulamalar yapt racak tüketicilerin kentsel dönü üm nedeniyle bu çal malar ertelemeleri oldu u dü ünülüyor. Bugün hakim olan bu etkinin, 1-2 y l içinde yeni bina in aatlar yla sektöre pozitif olarak dönmesi bekleniyor. Sektörün di er sorunlar ise kay t d irketler ile yal t mla ilgili yay mlanan yasalmevzuatlar n uygulanmas ve denetlenmesindeki eksiklikler. ENERJ DOSTU BÜYÜME Enerji verimlili i kavram n n giderek önem kazand bu dönemde s yal t m uygulamalar binalarda enerji verimlili ini sa lamak ad na vazgeçilmez hale geliyor. Kamuoyu bilinçlendikçe sektörün ciddi büyüme kaydetmesi bekleniyor. ZODER Yönetim Kurulu Ba kan Ferdi Erdo an, “2017 y l nda zorunlu olacak ‘Enerji Kimlik Belgesi’ni alacak binalar n A, B veCs n f performans na yükselebilmeleri için en etkin yol s yal t m . Bu bak mdan önümüzdeki y llarda sektör büyük ivme kazanacak” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.