HAMMADDEDE SIKINTI YAŞANABİLİR

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

AVRUPA’DA 3’ÜNCÜ Türkiye, seramik üretiminde dünyada 9’uncu, Avrupa’da talya ve spanya’n n ard ndan 3’üncü durumda. Yakla k 410 milyon m2 kapasitesi bulunan seramik sektörü, y ll k 330 milyon m2 üretim yap yor. Kullan lmayan yakla k yüzde 20’lik kapasitenin bir k sm teknolojik ve ekonomik olarak eskiyen hatlar n yan s ra kapanan tesislerden olu uyor. Kapasitenin 90 milyon m2’si ihracat olup 240 milyon m2’si yurtiçinde tüketiliyor. Sektör, 2013 y l nda 1 milyar dolar ihracat gerçekle tirdi. MAL YETLER ZORLUYOR Sektörün en önemli s k nt s , yüzde 35 civar ndaki enerji maliyetleri. Do algaz üreten ülkelerin ihracata destek için enerji maliyetlerinde kulland te vikler, Türk seramik sektörünü rekabette zorluyor. Sektörün avantaj ise hammadde killerine sahip olmas . Ancak ile Kil Havzalar ’n n konut bölgesine aç lmas nedeniyle ocaklar kapanmaya ba lad . Tümü kapand nda ya yurtd ndan hammadde al - nacak ya da kalitesiz hammadde ile çal - lacak. ki alternatif de gelecekte sektör için s k nt yaratacak. KULLANIMI ARTACAK Seramik sektörünün 2014 y l ihracat hedefi 1milyar 81 bin dolar. Bu yüzde 8’lik bir art anlam na geliyor. Günümüzde seramik kullan m n n sadece banyo, mutfak ve balkondan ç karak art k salonlarda, mobilyada, bahçede ve cephede kullan lmaya ba lanmas n n sektörü olumlu etkilemesi bekleniyor. Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Girgin, “Zaman içinde do al granit yerine kullan - m n artaca n bekleyebiliriz. Bu ürünlerin geli tirilmesi konusunda çal malara devam edece iz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.