SEKTÖRDE İYİMSERLİK HAKİM

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

AVRASYA’NINMERKEZ Türkiye fuarc l k sektörü, 2001 ekonomik krizindeki gerilemesinden ard ndan geli imine her y l 350-400 fuarla devam etti. Teknoloji ça yla birlikte her ürüne kolayca ula labilmesine ra men tüketicinin araba, tekne, makine gibi büyük hacimli ve pahal ürünleri dokunarak, test ederek almay tercih etmesi, sektörü ayakta tutuyor. Dünya fuarc l n n merkezi Avrupa, Avrupa’da da Almanya olarak öne ç karken, Avrasya’da ise stanbul, Moskova ve Dubai ba l ca fuarc l kmerkezleri olarak yükseliyor. ALAN YETERS Z Ulusal, uluslararas kat l mc /ziyaretçi say s ndaki art lar ve fuarlar n birer al veri ortam ndan çok sektörlerin ula - t en üst seviyenin yans d platformlar oldu u anlay n n yayg nla mas , fuarc l k pazar n n ba l ca art lar aras nda. Yeterli devlet deste inin olmamas ise sektörün eksisi. Almanya’da yaln zca Hannover’de 350 bin m2 kapal fuar alan bulunurken bu rakam Türkiye’deki toplam kapal fuar alan - na tekabül ediyor. Kapal fuar alan yetmedi inden baz fuarlar ikiye bölünerek iki faz halinde yap l yor. STANBUL GÖZDE 2014 y l nda Türkiye’de 118’i uluslararas olmak üzere 411 fuar yap lmas öngörülüyor. Bu fuarlar n 241’inin stanbul’da, 50’sinin ise zmir ve Bursa’da yap lmas planlan yor. Özellikle stanbul’un ula m kolayl ve konaklamada sundu u bol seçenekle uluslararas fuarlar taraf ndan önümüzdeki dönemde daha çok tercih edilmesi bekleniyor. Bile im Yay nc l k ve Fuarc l k Yönetim Kurulu Ba kan Mustafa Üstün, “Sektörümüz geli meye çok aç k oldu undan gelece e büyük iyimserlikle bak - yoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.