DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

HRACAT Y G D YOR Bitkisel ya sektöründe, 2013 y l nda iç tüketim aç s ndan önemli bir büyüme görülmedi. K rma sanayi aspir üretimi ve keten/ketencik ithalat ndaki art nedeniyle kapasite kullan m yönünden yüzde 5’e yak n bir büyüme gerçekle ti. Sektörün 2009 y l nda sadece 358 bin ton olan ihracat , 5 y lda yüzde 116 civar nda art göstererek 2013 y l sonunda 772 bin ton olarak gerçekle ti. 2014 y l n n ilk 4 ayl k dönemindeki bitkisel ya ihracat miktar 2013 y - l n n ayn dönemine göre yüzde 50 gibi büyük bir art gösterdi. DI ARIYA BA IMLI Sektörün en büyük eksisi hammadde yönünden yüzde 70 oran nda d a ba ml olmas . Buna ek olarak ya - l tohum ithalat yerine, ara ürün bazl hamya ithalat n n artmas , ihracatç ülkelerin kendi k rma sanayilerini kurmalar ve tohum yerine ham ya ihracat n te vik etmeleri Türkiye aç s ndan ham ya ithalat n tohum ithalat na göre avantajl duruma getirdi. Tedbir al nmazsa ileriki y llarda hamya bulmakta güçlük çekilebilir hatta rafine ambalajl yemeklik bitkisel ya ithal etmek zorunda kal nabilir. HEDEFTE NE VAR? Bu y l n ilk 4 ay ndaki yüzde 50’lik ihracat art n n y l sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki y llarda yemeklik ya tüketiminin nüfus art ve refah seviyesine ba l olarak az da olsa artaca öngörülüyor. Bu ba lamda sektörün hammaddede d a ba ml l n n da önümüzdeki 5 y lda azalt lmas hedefleniyor. Bitkisel Ya Sanayicileri Derne i (BSYD) yetkilileri, “Hammadde ithalat yla verdi imiz d ticaret aç n daha fazla ihracat yaparak s f ra indirmek uzun vadeli hedeflerimiz aras nda” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.