BÜYÜK YATIRIMLAR

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Atlasjet, büyüme konusunda s n r ötesi bir i taha sahip. Ersoy da hedeflerinin Atlasjet’i global bir marka yapmak oldu unun alt n çiziyor. Bunu nas l yapacaklar n da öyle anlat yor: “Globalle me iki ekilde olabilir. Birincisi, mevcut irketinizi tek bir merkezden büyüterek dünyada birçok noktaya uçu yapabilirsiniz. kinci modelde ise bizim yapt m z gibi dünyan n çe itli noktalar nda yerel havayolu irketleri kurarak o ülkelerin milli havayolu, bayrak ta y c s olabilirsiniz. te bizim yapt m z da tam olarak bu. Biz imdiye kadar ‘Atlasjet Global’ projemiz kapsam nda, ilk ad mlar geçen y l Kuzey Irak’tan tarifeli seferlere ba layan havayolumuz Zagrosjet ile atm t k. Uluslararas yat r mlar m zda ikinci ad m m z ise Ukrayna oldu. Bunlara ek olarak, kom u co rafyalarda yat r mlar m z devam ettirecek ve yerel havayollar kurmaya devam edece iz. K sacas , büyük yat r mlar m z söz konusu. Bu yat r mlar, ayn zamanda büyük i gücü ve yeni istihdam da demek. Yani hem Türkiye’de hem yurtd ndaki pazarlarda geni çapl i imkanlar yarat yoruz.” bat da di eri do uda yo un yolcu trafi i olan iki önemli merkeze tarifeli seferler ba latt klar n belirten Ersoy, “Her geçen gün uçu a m z geni letmeye, yurtiçinde ve yurtd nda yeni hatlar katmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da bu hatlara yenilerini eklemeyi planl yoruz. 2013 y l nda 4 milyona yak n yolcu ta d k. Bu y l yeni aç lan hatlar m zla birlikte bu say n n da artaca n öngörüyoruz. Bu büyümeye paralel olarak, irketlerimizde

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.