“ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Kale Endüstri Holding’in temelleri, 1953 y l nda Kale Kilit’in kurulmas yla at ld . 40 metrekarelik bir atölyede ba layan yolculu unu bugün 10 irketle devam ettiren grup, ana i i kilitte liderli i de elinde bulunduruyor. Türkiye’nin ilk entegre teknolojik kilit fabrikas na sahip olduklar n belirten Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Ba kan Sedat Özgür, “Sanayi grubumuzda 300 milyon dolar n üzerinde bir ciro gerçekle tiriyoruz. Kale Kilit olarak sat lar m z n yüzde 55’ini iç pazara yap yor, yüzde 45’ini ise ihraç ediyoruz. Türkiye’de her 3 ev ve i yerinden 2’sinin tercihi olan irketimiz, aralar nda Fransa, Çin, Güney Afrika ve Kolombiya gibi birbirinden çok farkl co rafya ve kültürlerde yer alan 100’den fazla ülkeye ticaret yap yor. hracat a m z n geni li i ve bu alandaki ba ar m zla Türkiye hracatç lar Meclisi birliklerinden MM B taraf ndan 8 y ld r üst üste ‘metal e ya’ kategorisinde en fazla ihracat yaparak ‘ hracat n Y ld z ” ödülüne lay k görülüyoruz” diyor.

Kale Endüstri Holding, 10 irketle farkl sektörlerde faaliyet gösteriyor. Ancak gelirlerinin önemli bir bölümünü, iki temel i alan olan kilit ve kap merkezinde güvenlik ve geçi sistemlerinden elde ediyor. Özgür, özellikle güvenlik geçi sistemlerinde dolar baz nda son 10 y l içinde cirolar n 2 kat na ç kard klar n ifade ediyor. Gayrimenkul yat r mlar nda ise kira gelirlerinin düzenli olarak artt n , bu y l mevcut arazileri üzerinde de eri 450 milyon dolar geçen gayrimenkul geli tirme projelerinin ba lad n söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.