Y B R YIL

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Kale Endüstri Holding için 2014, iyi bir y l. lk yar da yüzde 22’lik bir büyüme yakalad klar n anlatan Özgür, “Y ll k ortalama büyüme h z m z yüzde 20. Bu da hem Türkiye hem yurtd pazarlarda var olabilmemiz ad na bize büyük güç veriyor. Ayr ca yeni teknolojiler ve AR-GE yat r mlar m z da bizi büyüten önemli faktörler aras nda yer al yor. Bundan sonra da büyümenin ana anahtar olarak ihracat pazarlar n görüyoruz. Son dönemde odakland m z Avrupa ülkelerinde de tercih edilen bir marka haline geldik. Özellikle talya’n n hakim oldu u pazarlarda onlara rakip olmaya ba lad k. Ayn Türkiye’de oldu u gibi liderli imizi global pazarlara da ta yarak bir dünya markas haline gelmeyi hedefliyoruz. Üretimdeki gücümüzü de art raca z. Çerkezköy’de 90 bin metrekarelik kapal alana sahip, yeni ve modern teknolojileri kulland m z yeni fabrikam z in a ediyoruz. Bu tesiste, 2015 sonunda üretime ba lamay planl yoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.