YEN PROJE

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

ekip Karakaya, i dünyas n n s ra d giri imcilerinden… Mülkiye mezunu oldu u halde kamu yöneticisi olmak yerine giri imcili i tercih etti. nsanlar n bilgisayar sadece filmlerde gördü ü 1981 y l nda Sampa Bili im ve leti im Sistemleri’ni kurdu.

Sampa için alan nda ilklerin irketi demek yanl olmaz. Kentleri ak lland rmaya odaklanan irket, yerel yönetimlere yönelik destek hizmetlerinin yan s ra yaz l m geli tirmeyi de ba latan ilk Türk irketi. 600 ki ilik çal an kadrosu ve 70 ki ilik ARGE ekibiyle ak ll kent otomasyon sistemleri olu turuyor. 1984-1994 y llar aras nda Türkiye’deki tüm il ve ilçelerde binden fazla belediyenin bilgisayarlarla donanmas n sa lad klar n belirten Sampa Yönetim Kurulu Ba kan ekip Karakaya, Avrupa’da da marka haline gelen, “Ak ll Kent Otomasyon Projesi”ni hayata geçirdiklerini, hatta bu projeyle yurtiçinde ve yurtd nda 35’in üstünde ödül kazand klar n söylüyor. Bugün Sampa , Türkiye genelinde toplam 400 belediye ile çal yor. Belediyeleri daha ak ll yapacak projeleri hayata geçiriyor. Karakaya, özellikle stanbul’da Beyo lu ve Bayrampa a, stanbul d nda da Malatya ve Urfa’da yapt klar ak ll kent otomasyon çal malar yla gurur duyuyor. “Bizim i imiz kent mühendisli i. Kentlerde sahaya inip ciddi bir envanter ç kar yoruz. nsandan hayvana ve a aca kadar her eyi tek tek sapt yoruz. Tüm evlerin kap s n çalarak e itim durumlar n , ekonomilerini, sorunlar n anlamaya çal yoruz. Kentin mevcut durumunu saptay p ak lland rma Bugünlerde Karakaya’y heyecanland ran önemli bir proje de var. Belediyelerin ne kadar ak ll olduklar n görmelerini sa layan bu proje, kar la t rma esasl bir sistem. IBM ile ortak yürüttü ü projeye ili kin Karakaya u bilgiyi veriyor: “IBM’le yapt m z anla ma kapsam nda bir belediyeye gitti imizde, IBM 12 haftada 9 kritere dayal bir de erlendirme yap yor. Bu kriterlerden baz lar ula m, kamu güvenli i, enerji, su ve at ksu, sosyal hizmetler, demografi … Proje, bu kriterler baz nda o belediyenin kar la t r ld örne in yurtd bir ehre k yasla, ne kadar ak ll oldu unu, ne kadar çevreci oldu unu ortaya koyuyor. Yani biz rakamlarla belediyeye durumunu gösteriyor ve yap labilecekleri belirtiyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.