“DEFİNE AVCISIYIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

önerileri yap yoruz. Örne in belediyelere, ‘Belediyenizde geliri olmayan 3 bin ki i var. Gidin sosyal bir market kurun’ diyoruz. Bu anlamda ilk ba lad m z proje olan Beyo lu’nda ak ll kent sistemleriyle personel say s n n yüzde 40 azalt lmas n sa lad k. Makineleri devreye ald k. htiyac oldu unu saptad m z 15 bin ki iye kart verdik ve ihtiyaçlar n kar lamalar için sosyal market kurduk” diye anlat yor. Karakaya yapt i i bir boyutuyla da define avc l na benzetiyor. Bu benzetmeyi de öyle aç kl yor:

“Bir ehre gitti imizde belediyelere, ‘Sizinle çal al m, gelir kaça n z bulal m, para kazand ral m, ondan sonra bize ödeme yap n, kazand rmazsak hiçbir ey ödemeyin’ deriz. Örne in Urfa’da bu ekilde 21 trilyon TL’lik geliri 76 trilyon TL’ye ç kard k. Bizim kazanc m z da 4 trilyon TL oldu.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.