REKABET AVANTAJI

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

u anda Odak Kozmetik toplam 350 çal an yla 22 ma azal k bir operasyona sahip. Bu ma azalarda 21 bin barkodluk ürün sat gerçekle tiriyor. 8-10 civar nda büyük oyuncunun yer ald 2 milyar dolarl k kozmetik sektöründe, kendilerinin mü teriye özel hizmet vererek rekabette öne ç kt klar n belirten Band rma, yak n gelece e ili kin hedeflerini de öyle payla yor: “Gelecek dönemde hedefimiz, 100 ma azaya ula mak. Franchising sistemiyle de büyümemizi h zland rmak. u ana kadar hep kendi ma azalar m z açt k. Ancak burada da bir ilki gerçekle tirerek sektörde franchising veren ilk marka olaca z.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.