“100 MAĞAZAYA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Ayd n Band rma, Eski ehir’de s ra d bir giri imci. Türkiye henüz kozmetik marketler zinciri kavram yla tan mam ken o Eski ehir’de Odak markas yla kozmetik marketler konseptini hayata geçirdi. in ba nda pazarlama ileti imi yat r mlar yapmay da ihmal etmedi. Tescilledi i markas yla açt her ma aza için ciddi tan t m çal malar yürüttü. Bulundu u yerde ilk etapta bilinen bir marka olmay hedefledi.

“Her Ad mda Bir Odak” slogan yla ilk büyüme ad mlar n atan Band rma, 2001 krizini de f rsata çevirdi. Caddelerdeki ma azalar kapan r, markalar yat r mlar n durdururken en önemli hamlesini gerçekle tirdi. Caddelerde bo alan yerleri de erlendirdi ve toplam 9 ma azaya ula t . Bu arada ehri ilklerle de tan t rd .

O zamana kadar kimsenin görmedi i sat teknikleri olu turdu unu belirten Band rma, “Kampanyalar, indirimler yapt m. Sistem altyap s na önem verdim. 1994 y l nda henüz Türkiye’de bilinmeyen barkod sistemine geçtim. Ürünler imdiki gibi sat ta tamamen barkod okutularak yap l yordu. O zaman için devrim niteli inde bir uygulamayd . Tüketici haklar konusunda yeni uygulamalar getirerek markama daha fazla güven kazand rd m. Mü terinin sat n ald ürünlere hiçbir arta ba l olmaks z n ‘iade ve de i tirme garantisi’ getirdim” diyor.

Band rma, büyürken kurumsal yap y olu turmay da ihmal etmiyor. Tüm bu sistemleri, ilk kez hayata geçirmek, daha sonra yabanc zincirlerin giri yapmas yla artan rekabette kendisine önemli bir avantaj sa l yor.

2005 y l da Odak Kozmetik için önemli bir y l. lk kez o y l Eski ehir d na ç karak yurt genelinde ma azalar açmaya ba lad n anlatan Band rma, “ stanbul, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ma azalar açarak ülke geneline yay lmaya ba lad k. 2008 dünya krizinde de ehir d ma azalar n say s n art rarak yine krizi f rsata dönü türdüm” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.