3 YIL BA KANLIK YAPACAK

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Kemal Kaya, geçti imiz günlerde Do rudan Sat Derne i’nin ba kanl na geldi. 3 y l boyunca ba kanl k koltu unda oturarak sektörün geli imi ad na önemli kararlar verecek olan Kaya, Türkiye’de do rudan sat sektörünün 800 binden fazla ba ms z sat temsilcisiyle 1 milyar TL’lik bir i hacmi yaratt n söylüyor. Sektörün hem yaratt katma de er hem sundu u istihdam imkanlar yla h zl bir büyüme kaydetti ini belirten Kaya, ba kan olarak özellikle sektördeki standartlar korumaya çal aca n ifade ediyor. “Bunun yan s ra do rudan sat geli tirirken di er yandan toplumun do rudan sat konusundaki bilgisini ve güvenini art rmay da görevimiz bilece iz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.