“5 KAT BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

riflame, Avrupa’n n en büyük do rudan sat güzellik irketi. sveç merkezli irket 60’tan fazla ülkede 3 milyonu a k n sat dan man yla y lda 1,5 milyar Euro’luk bir ciro yarat yor. 1992 y l nda Türkiye’ye gelen Oriflame, ülkede faaliyete gösteren ilk do rudan sat irketi olma özelli ini de ta yor. Marka, Türkiye’deki konumundan ise memnun.

Oriflame Türkiye Genel Müdürü Kemal Kaya, irketin 20112013 y llar aras nda pazar pay n art rarak büyüdü ünü belirtiyor. Bu y l da iyi bir ba lang ç yaparak yar lad klar n söylüyor. Türkiye’nin çok büyük bir potansiyele sahip oldu unun alt n çizen Kaya, “Türkiye’de kozmetik sektörü, Türkiye’den çok daha h zl yol al yor. Türkiye’de genç nüfusun varl , tüketici bilinciyle kozmetik alan na her geçen gün daha fazla kaynak ayr lmas ve Avrupa’da pazar n büyümesinin azalmas , Türkiye’nin grup içindeki en önemli pazarlardan biri olmas n sa l yor” diyor.

Daha önce Oriflame Türkiye olarak Ortado u ve Afrika alt bölgesine dahil olduklar n hat rlatan Kaya, son durumu da öyle anlat yor:

“Geçen y l al nan bir kararla Eylül 2013 itibariyle Türkiye kendi ba na bir bölge olarak tan mland . Böylece Türk tüketicisine daha yak n z. Kendi kataloglar m z kendimiz planl yoruz. Görsel tasar mlar kendimiz yap yoruz. Çok daha önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki süreçte Oriflame Türkiye olarak 5 kat büyümeyi hedefliyoruz. Oriflame Türkiye’nin de pazar n üzerinde bir büyüme kaydetti ini görüyoruz. 2014’ün ilk yar s na bak ld nda Oriflame olarak oldukça ba ar l bir ba lang ç yapt m z söyleyebiliriz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.