Amerika’n n giri imcilik gündemi Türkiye’ye hangi mesaj veriyor?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - M. RAUF ATE rates@capital.com.tr www.sirketdoktoru.net twitter.com/sirketdoktoru

on y llarda dünyada hayranl k uyand ran en büyük giri imler, Amerika’dan geldi. Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat ve ötekileri… Onlar n d nda dünyada internet ve teknolojiyi yönlendiren çok say da irketin do um yerinin ABD oldu unu da hepimiz biliyoruz.

Bütün bunlara ra men son y llarda Amerika’da, ba n büyük giri imcilerin çekti i baz i insanlar , “Amerika invasyon ve giri imcilik ruhunu kaybediyor” diye seslerini yükseltiyor. “Göçmenlere kap lar m z açal m, yeni yetenekleri çekelim, lise, hatta ilkokul çocuklar na giri imcili i ö retelim” diye taleplerde bulunuyorlar.

Amerika’da bu görü ü savunanlar n iki hareket noktas var. Birincisi, irket kurulu lar n n azald n savunuyorlar. kincisi ise inovasyon h z n n yetersiz kald n dü ünüyorlar.

Gallup’un CEO’su Jim Clifton’un, “Entrepreneural Strengthsfinder” adl kitab n okurken bu görü ler bir daha dikkatimi çekti. Bizim nas l bir ruh halinde oldu umuz, Amerika’n n nerede oldu unu görme ans m oldu. Onlar yar m milyona yak n irketi yetersiz bulurken, birkaç y lda 10 milyar dolar de ere ula an irketlerden tatmin olmazken, biz küçük giri im ba ar lar yla yetiniyoruz.

AMERİKA’DAN DERS ALMAK LAZIM

Jim Clifton’un kitab nda, bizim de dikkat etmemiz gereken u saptamalar var:

1. novasyon, ke if ve büyük yarat c l klar çok önemli… Amerikal lar geçmi te ampulden uça a kadar çok önemli bulu lar yapt , bunlar ticari ba ar ya dönü türdüler. Ancak bunlar tek ba na yeterli de il.

2. Amerika’n n en önemli sorunu, giri im eksikli idir. Amerika bugün dünyan n giri imcilikte 1’inci ülkesi de ildir. kinci ya da be inci de de ildir. Geli mi ülkelerde giri imcilik aktivitesi aç s ndan 12’nci s radad r. Ki i ba na yeni irket oran aç s ndan çok gerideyiz.

3. Çok yerde duyulmasa ve yaz lmasa bile çok önemli bir ba ka rakam daha var. Amerika’n n son 35 y ll k tarihinde ilk kez “ölen” irket say s , “do an” (yeni kurulan) irket say s n geçti. ABD’de bir y lda kurulan 400 bine yak n irkete kar l k 2013 y l nda 470 bin irket öldü. Böyle bir grafik dünyan n hiçbir ülkesinde yoktur. Bu rakam, 2008 y l na kadar y ll k 100 bini geçmiyordu.

4. Herkes Amerika’da 26 milyon irket oldu unu söyler ve bununla gurur duyar. Oysa Amerika’da sadece 6 milyon gerçek irket var. 20 milyon irket asl nda aktif de il; bunlar sat , çal an , mü terisi ve kâr olmayanlardan olu ur. Bu 6 milyon irketin de 3,8 milyonu 4 ve daha az çal ana sahip.

5. ABD Genel Kurmay Ba kan , 2011 y l nda Senato’da yapt bilgilendirme konu mas nda, “Bizim en büyük dü man m z El Kaide ya da terör gruplar de il, d borcumuzdur” demi ti. Ben de bunun üstüne “Amerika A , Amerika’n n güvenli i ya da d politikas ndan daha önemlidir” diye dü ünüyorum.

Clifton’un görü lerinin tamam na kat l yorum. Y lda 400 bin irketin kuruldu u Amerika’n n önde gelen insanlar böyle dü ünüyorsa bizim de giri imcilik dünyas na daha farkl yakla mam z, yeni start up’lar destekleyecek projeleri geli tirmemiz gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.