sveçli Wallenberg Ailesi’nin fark nerede?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

allenberg Ailesi, sveç’in en büyük ailelerinden biridir. Ericsson’dan SAS’a, Electrolux’den AstraZeneca’ya çok say da irkette onlar n damgas var. Stockholm Borsas ’ndaki irketlerin yüzde 40’ n n bu aileye ait oldu unu söylersek, tablo daha aç k ortaya ç kar. Bu ailenin geçmi inde ABB ve Enso gibi irketler de var.

Geçenlerde okudu um bir yaz da, ailenin yeni ku ak üyesi Jacob Wallenberg’in aile irketleri için anlaml olaca n dü ündü üm mesajlar n gördüm. Alt n çizdi im baz ba l klar payla mak istiyorum. Özellikle de “uzun ya amay ” ve “gelenek” yaratmay amaçlayanlar için anlaml oldu unu dü ünüyorum:

Bu irketin en önemli özelliklerinden biri, “sosyal sorumluluk” projelerine yapt büyük yat r md r. Daha 1910’larda vak f kurarak bu yolu ba latm t r. Geçenlerde de vak flar na 1,3 milyar sveç Kronu (190 milyon dolar) ba yaparak geleneklerini devam ettirdiler.

Wallenberg Ailesi, ilk vakf n kurdu unda, misyonlar na u kelimeyi koymu tu: “Landsgagneligt” (Ülke yarar na). Koç Holding’in “Ülkemiz için” slogan na benzeyen bu misyonu, “Biz kendi ülkemize çok güveniriz, ülkemizi sonuna kadar savunuruz ve daima katk da bulunmaya çal r z” diye aç kl yorlar.

Peter Wallenberg, aile varl klar n n vak flara aktar lmas n çok sa l kl buluyor. Bunu da iki nedene ba l yor:

1. Senin paran, benim param, kim ne kadar alacak gibi gereksiz tart malara girmek yerine bu paran n vak flara gitmesini istiyoruz. Aile içinde parasal büyüklük tart mas na gerek kalm yor.

2. Paran n vak flarda bloke edilmesi, ki isel motivasyonu da sa l yor. Sabahlar uyand mda t pk herkes gibi i e gitmem ve iyi bir ya am için çal mam gerek diye dü ündürüyor.

Bu aileyi öne ç karan bir ba ka özellik de di er

Waile irketleri için örnek olacak “uzun vadeli” yakla mlar ve kurumsal yönetimleridir. Ailenin varl klar n son 10-20 y lda piyasa ortalamas n n 5 kat art rmas da bunun ne kadar do ru oldu unu ortaya koyuyor.

Ço u insan için uzun vade 5 yada 10 y ld r. Ancak Wallenberg Ailesi, uzun vadeyi, “50 y l ve daha uzunu” olarak görüyor. Stratejiyi de öyle ortaya koyuyorlar: “Biz satmak için de il, tutmak için sat n al r z. Gerçekle en kârlar yerine, de er art yla de er yarat c l na inan r z.”

Uzun vadeye inanan aile, ayn zamanda “de erler” etraf nda yönetiliyor. Geleneklerine ba l , muhafazakar ve sorumluluklar konusunda fevkalede tutucu ve milliyetine ola anüstü ba l bir aile anlay n n oldu unun alt çiziliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.