Yeni ku a NextGen Club’a bekliyorum

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

Okurlar m z n bir bölümü www.nextgenclub.net sitesini biliyor, baz lar yaz lar yla destek oluyor. Bu site, uzun süredir olu turmaya çal t m z ve belli bir düzeye geldi imiz NextGen Club’ n ileti im adresi… Sizlerden gelen taleplerin de etkisiyle Türkiye’deki “aile irketlerinin” yeni ku aklar n bir olu umda bir araya getirmeyi hedefliyoruz. imdiden üye say m z 200’e yakla t . Türkiye’nin büyük holdinglerinin bireylerinden Anadolu’nun önde gelen gruplar na kadar çok geni bir yelpazeden gelen üyelerimiz var. Yapman z gereken Türkiye’nin yar n n yönetecek gençlerin içinde yer ald bu olu uma kat lma istedi inizi ortaya koyan bir e-mail atman z… Böylece size de er katacak, bilgi al veri i olana sunacak büyük bir kulübün parças olacaks n z. Mutlaka yaz n… rates@capital.com.tr

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.