& ek lec ge

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? - 2023’te en büyük perakendeci olma gibi bir hedefimiz var. Dünya devleriyle aynı kulvarda yarı ır durumdayız. Bu kolay de il. Bugün Türkiye’nin en büyük, yüzde 100 yerli sermayeli ulusal perakende markasıyız. Ancak 2023 hedefimiz, Türkiye’de yabancı rakipl

İŞ FELSEFESİ ÖNEMLİ

Son 15 y ld r ortalama y ll k yüzde 20 büyümeye imza at yoruz. Bu istikrarl büyüme, asl nda bizim perakendedeki stratejimizin gere i. Geçirdi imiz bu 15 y l, sektörümüzün büyümeye ve geli ime müsait oldu u bir dönemdi. Perakende sektöründe, temelde yapt n z i bellidir. Ürün al rs n z ve o ürünü mü terilerinize satars n z. Sizi farkl k lan, bu i i nas l yapt n z, rakiplerinizin yan nda ortaya koydu unuz farkl l klar ve i felsefenizdir. Kaynaklar m z n en k s tl oldu u zamanlarda bile mü teri memnuniyetini ikinci plana itmedik.

RAKİPLER NASIL GERİDE KALDI?

Makro olarak 1991 y l nda kurulduk ve o günden bu yana yeni ma azalar açarak ya da mevcut market zincirlerini sat n alarak ma aza say m z art rd k. Organik ve inorganik büyümeye yönelik yapt m z bu yat r mlar, ilk etapta h zl büyümemizi sa lad . Ancak rakiplerimizi geride b rakmam z n as l nedeni bu de il. Biz altyap ya ve kurumsalla maya yönelik önemli ad mlar att k. Kurumsalla madan büyümek, su içmeden leblebi tozu yemeye benzer. Belli bir miktara kadar problem olmaz. Ancak miktar art nca bo ulma tehlikesiyle kar kar ya kal rs n z. Bir aile irketi olman n birçok avantaj olsa da kurumsalla - ma ihtiyac n fark edememe gibi bir handikab var. San yorum biz, do ru zamanda suyu yan m za ald k.

BİR NOKTADA TIKANACAKTIK

Her geçen gün artan ma aza, çal an, mü teri say m z kar s nda, kurum-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.