“DİLİN ÖNEMİ”

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

hayatımda bugüne dek ya adıklarımı dü ündü ümde, dil ö renmeye daha çok önem vermeliydim diyorum. Üniversite mezunu olmama ra men ngilizce konusunda çok iyi de ilim. Yurtdı ına gidince bunun çok büyük bir eksiklik oldu unu hissediyorum.

Bir de i im gere i çok fazla çalı ıyorum. Bunun sonucu olarak kendime ve özel hayatıma yeterince zaman ayıramıyorum. rendi imiz bir nokta, di erlerini de kolayla t rd . Bunun yan s ra ya ad m z s k nt lar, sat n alma yaparken nelere dikkat etmemiz gerekti ini de anlamam z sa lad .

KAZANDIRAN İŞ MODELİ

Ba tan beri mü teri odakl hizmet anlay n n gere i projeler geli tirme üzerine bir i modeli olu turduk. Burada en çok öne ç karmaya çal - t m z konu, “yerli” olma olgusu. Bu özelli imizle mü terilerimizin talep ve beklentilerini daha iyi okuyup buna uygun hizmet vermeye çal yoruz.

Uluslararas bir rakibimizin yabanc genel müdürünün, iyi geçen kurban sat lar sonras “Çok güzel, bunu üç ayda bir yapal m arkada - lar” diyecek kadar ülke gerçeklerinden uzak olmas kar s nda, bizim yerli olma kimli imiz, mü teri aç - s ndan önemli bir fark olu turuyor.

modelimiz temelde mü teri tercihlerine ba l oldu u için esnek bir yap da. Zamanla de i en ve dönü en tüketici talepleri, i modelimizin de esneyerek geli mesini gerektirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.